ผู้แทนกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และคณะผู้เชี่ยวชาญ กรมประมง ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือระดับประเทศ เรื่อง การจัดทำร่างรายงานฉบับสุดท้ายของอุปสรรคทางปลาผ่านและโครงการชลประทานที่เป็นมิตรต่อปลาในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง

 กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด


ผู้แทนกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และคณะผู้เชี่ยวชาญ กรมประมง ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือระดับประเทศ เรื่อง การจัดทำร่างรายงานฉบับสุดท้ายของอุปสรรคทางปลาผ่านและโครงการชลประทานที่เป็นมิตรต่อปลาในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง 

โฆษณาประชาสัมพันธ์


ผู้แทนกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และคณะผู้เชี่ยวชาญ กรมประมง ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือระดับประเทศ เรื่อง การจัดทำร่างรายงานฉบับสุดท้ายของอุปสรรคทางปลาผ่านและโครงการชลประทานที่เป็นมิตรต่อปลาในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Guideline to Prioritizing Existing Fish Passage Barriers and Create Fish Friendly Irrigation Structure in the Lower Mekong Basin) เพื่อนำเสนอรายงานประเทศ รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อร่างเอกสารฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว จัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นผู้แทนกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และคณะผู้เชี่ยวชาญ กรมประมง ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือระดับประเทศ เรื่อง การจัดทำร่างรายงานฉบับสุดท้ายของอุปสรรคทางปลาผ่านและโครงการชลประทานที่เป็นมิตรต่อปลาในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Guideline to Prioritizing Existing Fish Passage Barriers and Create Fish Friendly Irrigation Structure in the Lower Mekong Basin) เพื่อนำเสนอรายงานประเทศ รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อร่างเอกสารฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว จัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด

     50 กรมประมง ตึกปรีดากรรณสูตรชั้น6 เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900     infbio6@gmail.com   025620494