ห้องเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำอ้างอิง


ห้องเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำอ้างอิง 


คู่มือการให้บริการห้องเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำอ้างอิง


“ห้องเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำอ้างอิง” เดิมมีชื่อว่า หน่วยอนุกรมวิธาน ได้รับการจัดตั้งในปี พ.ศ. ๒๔๔๔ ปัจจุบันอยู่ในการดูแลของกลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

การบริการ

๑. อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางอนุกรมวิธาน

๒. เปรียบเทียบตัวอย่างสัตว์น้ำอ้างอิง

๓. เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่องานวิชาการ

๔. ประสานงานกับพิพิธภัณฑ์หรือสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศภายใต้ระบบสากล ตามหลักการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

ข้อกำหนดในการให้บริการตัวอย่างอ้างอิง

๑. กรณีตัวอย่างเป็นตัวอย่างต้นแบบ (Holotype) หรือตัวอย่างเคียงตัวอย่างต้นแบบ (Paratype) ต้องทำการศึกษา ภายในห้องปฏิบัติการเท่านั้น

๒. ในการยืมตัวอย่างอ้างอิงเพื่อนำไปศึกษานอกห้องปฏิบัติการ เมื่อทำการส่งคืนตัวอย่าง ตัวอย่างนั้นต้องอยู่ใน สภาพที่สมบูรณ์

๓. กำหนดระยะเวลาในการขอยืมตัวอย่างออกนอกห้องเก็บตัวอย่างอ้างอิง

   - เพื่อใช้ในราชอาณาจักร กำหนดระยะเวลา ๖ เดือน

   - เพื่อใช้นอกราชอาณาจักร กำหนดระยะเวลา ๑๒ เดือน

๔. กรุณาติดต่อก่อนการเข้าใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วันทำการ

๕. ช่วงเวลาให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.