บุคลากร กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด

นางสาวทิวารัตน์ เถลิงเกียรติลีลา

หัวหน้ากลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวอภิรดี หันพงศ์กิตติกูล

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางสาวสิริวรรณ สุขศรี

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นายศิรวุฒิ ขวัญดี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสุญาณี ชัยชนะกสิกรรม

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวสุภาภรณ์ ชาวสวน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวปิยะนุช ธรรมวงศา

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายศุภกานต์ ลาภประสิทธิ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางไมตรี ฟุ้งเจนโชคเจริญ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวชมพูนุช ทาบาง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด

 50 กรมประมง ตึกปรีดากรรณสูตรชั้น6 เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900     infbio6@gmail.com   025620494