โครงการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่น และสัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์


โครงการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่น และสัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์  


ประเทศไทยมีพันธุ์ปลาน้ำจืดมากกว่า 837ชนิด จัดว่ามีความหลากหลายเป็นอันดับ 8ของโลก ปัจจุบันมีปลาที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered; CR) 18ชนิด ปลาที่อยู่ในสถานภาพ ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered; EN) มี 42 ชนิด ปลาที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable; VU) 155 ชนิด ปลาที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened; NT) 20 ชนิด ปลาที่อยู่ในสถานภาพ ถูกคุกคามในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (Threatened in situ; TI) 11ชนิด และ ปลาที่อยู่ในสถานภาพชนิด พันธุ์เฉพาะถิ่น (Endemic) มี 72ชนิด ดังนั้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดให้คงความ หลากหลายและเพิ่มปริมาณให้มากขึ้น จึงต้องมีโครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำถิ่น และสัตว์น้ำหายากใกล้สูญ พันธุ์ ผลิตแล้วนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อทดแทนปริมาณสัตว์น้ำที่ถูกทำลายเนื่องจากการประมงเกินขนาด หรือจากสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง ซึ่งจะรักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติของแหล่งน้ำ อันจะนำมาซึ่ง การใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพาะพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่นและสัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์

2. ปล่อยสัตว์น้ำประจำถิ่นและสัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์สู่แหล่งน้ำ เพื่ออนุรักษ์ คงความหลากหลาย และเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

3. เพื่อเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำประจำถิ่น และสัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์นำเข้าธนาคาร DNA และ ห้องเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำอ้างอิง

กิจกรรมที่ดำเนินการ

1. การรวบรวมพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำจากธรรมชาติ

2. ศึกษาวิจัยและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่น และสัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์

3. ผลิตสัตว์น้ำประจำถิ่นและสัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์

4. ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดเพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพโดยการปล่อยสัตว์น้ำจากการ เพาะพันธุ์ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

5. เก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อนำเข้าธนาคาร DNA และห้องเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำอ้างอิง

เป้าหมาย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดทั้ง 18 ศูนย์ผลิตและปล่อยสัตว์น้ำประจำถิ่นและสัตว์น้ำหายากใกล้ สูญพันธุ์ ไม่น้อยกว่า 18 ชนิดลงสู่แหล่งที่อยู่อาศัยเดิม เพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำเป็นการ อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีใช้อย่างยั่งยืน