เสริมสร้างการมีส่วนร่วม

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


เสริมสร้างการมีส่วนร่วม 

ข่าวส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนประมง


ันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายสุธีร์ ศรีเพชร
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน นางสาวพรรณวดี มุศิริ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 5 นาย ร่วมกับประมงอำเภอห้วยเม็ก สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบบัตรประจำตัว ชปพ.ประมง เสื้อ และหมวก ให้กับผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ. ประมง) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในเขตพื้นที่อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมประมง จำนวน 4 ราย 
      ทั้งนี้ ชปพ.ประมง ที่ได้รับการแต่งตั้งจะได้ปฏิบัติงานเป็นกำลังสนับสนุน ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ การแจ้งข่าวสารการทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่และร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงอยู่คู่เขื่อนลำปาวอย่างยั่งยืน 
    และได้ลงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพฯ กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการทำประมงบ้านหนองโน หมู่ 3 ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าผลผลิตกุ้งก้ามกรามจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว สามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง.

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510