เสริมสร้างการมีส่วนร่วม 


 วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสถิตย์ชลพันธ์ นายท้ายเรือ ส2 พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 7 นาย เข้าร่วมโครงการกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยร่วมกับเทศบาลตำบลภูดิน หน่วยงานราชการในเขตตำบลภูดินและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำความดีจิตอาสา เก็บกวาดขยะมูลฝอย ปลูกต้นทองอุไร บริเวณพื้นที่ ศาลาประชาคม หมู่บ้านสว่าง ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในการจัดโครงการกิจกรรมฯ (นายธนภัทร ณ ระนอง) การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสถิตย์ชลพันธ์ นายท้ายเรือ ส2 พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 7 นาย เข้าร่วมโครงการกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยร่วมกับเทศบาลตำบลภูดิน หน่วยงานราชการในเขตตำบลภูดินและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำความดีจิตอาสา เก็บกวาดขยะมูลฝอย ปลูกต้นทองอุไร บริเวณพื้นที่ ศาลาประชาคม หมู่บ้านสว่าง ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในการจัดโครงการกิจกรรมฯ (นายธนภัทร ณ ระนอง) การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย