นายวีระพงศ์ วังจำนงค์

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธ์ุ
    


นายสุธีร์ ศรีเพชร

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    
นางสาวพรรณวดี มุศิริ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นายสุวรรณ์ คล้ายทอง

นายท้ายเรือ ส.๒
    
นายสมพงษ์ จ่ายประโคน

พนักงานขับรถยนต์ ส.๒
    
นายยสถิตย์ ชลพันธ์

นายท้ายเรือ ส 2
    


นายเทอดศักดิ์ ภูเหลื่อม

นายท้ายเรือกลลำน้ำ ชั้น ๑
    
นายสุดใจ ญานเพิ่ม

นายท้ายเรือกลลำน้ำ ชั้น ๑
    
นายสมบัติ อัครินทร์

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น ๑
    
นายธนาธิป สุพร

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 1
    
นายเกษม วิทยเวทย์

กะลาสี
    
นายยอดชาย นาชัยเพชร

กะลาสี
    
นางสุภาพร รัตนวงศ์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    
นายพิทักษ์ ญานเพิ่ม

พนักงานจ้างเหมา
    
นางสาวสุภิญญา อัคริทร์

ธุระการ
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวศศิวิมล บุญยืน

บันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

 87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510