บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำปาว กาฬสินธุ์
นายสนธยา ศตรุฆทาวุธ

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำปาว กาฬสินธุ์
    


นายกฤษฎา คำประชม

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นายสุวรรณ์ คล้ายทอง

นายท้ายเรือ ส.๒
    
นายอุบล ทวาศรี

นายท้ายเรือ ส.๒
    
นายสมพงษ์ จ่ายประโคน

พนักงานขับรถยนต์ ส.๒
    


นายปานทอง ภูเหลื่อม

นายท้ายเรือกลลำน้ำ ชั้น ๑
    
นายสุดใจ ญานเพิ่ม

นายท้ายเรือกลลำน้ำ ชั้น ๑
    
นายสมบัติ อัครินทร์

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น ๑
    


นายเกษม วิทยเวทย์

กะลาสี
    
นายยอดชาย นาชัยเพชร

กะลาสี
    
นายสุริยะ ประสาร

กะลาสี
    
นางสุภาพร รัตนวงศ์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    

Copyright © 2016-2019 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำปาว กาฬสินธุ์

 ต.ภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์