เสริมสร้างการมีส่วนร่วม 


วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาวพรรณวดี มุศิริ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมด้วยนายสถิตย์ ชลพันธ์ นายท้ายเรือ ส2 และนายเทอดศักดิ์ ภูเหลื่อม นายท้ายเรือกลลำน้ำ ชั้น1 โดยร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ประมงอำเภอวังสามหมอ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังบ้านแหลมทองร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมสร้างแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำชุมชน  กิจกรรมปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง กิจกรรมสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ (สร้างกร่ำ) พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ สมาชิกกลุ่มฯ ณ ศาลาประชาคมบ้านแหลมทอง หมู่ 8 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี