เสริมสร้างการมีส่วนร่วม 


วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายยอดชาย นาชัยเพชร เข้าร่วมกิจกรรมเปิดกีฬาสีดอกคูณเกม ประจำปี 2565 ณโรงเรียนเหล่าหลวงพิทยาคาร ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้สนับสนุนขนมของรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬา และมอบทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว