ภารกิจหน่วยงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

ภารกิจหน่วยงาน 

แนะนำหน่วยงาน

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-04-03  |   ข่าววันที่: 2018-04-03 |  อ่าน: 499 ครั้ง
 

ตามคำสั่งกรมประมง ที่ ๘๘๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก (ศปจ.ตาก) เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต ๑ (พะเยา) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด รับผิดชอบแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดตาก, แม่ฮ่องสอน, สุโขทัยและจังหวัดกำแพงเพชร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยโครงสร้างของทรัพยากรสัตว์น้ำและติดตามการเปลี่ยนแปลง
๒. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยประสิทธิภาพของเครื่องมือทำการประมงในแหล่งน้ำจืด
๓. ติดตามประเมินผลกระทบต่อชนิด ความชุกชุม ผลผลิตทางการประมงและโครงสร้างประชากรสัตว์น้ำ อันเนื่องมาจากกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำ ภาวะโลกร้อน การปล่อยมลพิษลงแหล่งน้ำ
๔. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องด้านการประมงน้ำจืดเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนการจัดการประมงน้ำจืด
๕. ติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของแหล่งน้ำจืด
๖. สำรวจและรวบรวมชนิดพันธุ์สัตว์และพืชน้ำจืด เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัย
๗. ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงเพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพ
๘. ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรประมงน้ำจืด
๙. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ รายไตรมาส.. (2,100)  ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.. (719) ประวัติหน่วยงาน.. (537) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓.. (506) ภารกิจหน่วยงาน.. (499) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (476) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี ๖๓.. (446) ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง.. (374) กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (361) พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓.. (358) เพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (297) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑).. (219) ปลาสังกะวาดเหลือง.. (209) แผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ประจำปี ๒๕๖๓.. (196) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง.. (194) ปลาจาด.. (192) เพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (181) ติดต่อหน่วยงาน.. (180) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง”.. (171) สำรวจแหล่งน้ำเพื่อประเมินผลผลิตการประมงโดยใช้เครื่องมือข่าย.. (159)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐