ประวัติหน่วยงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

ประวัติหน่วยงาน 

แนะนำหน่วยงาน

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-03-30  |   ข่าววันที่: 2018-03-30 |  อ่าน: 537 ครั้ง
 

กรมประมง ได้จัดตั้งสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตากขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ บริเวณที่ทำการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนภูมิพล ซึ่งเป็นเขื่อนกักน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเขื่อนแรกของประเทศไทย วัตถุประสงค์ในการสร้างสถานีประมงในสมัยนั้น ก็เพื่อบริหารการประมงในอ่างเก็บน้ำในเขื่อนภูมิพลให้มีผลผลิตด้านการประมงสูงสุด ปัญหาใหญ่อันหนึ่งของสถานีประมงน้ำจืดก็คือ บริเวณนั้นเป็นพื้นที่ภูเขา ไม่สามารถจะสร้างบ่อเพาะพันธุ์ปลาได้ ในเวลาเดียวกันรัฐบาลก็ได้มีนโยบายที่จะพัฒนาหนองหลวง ซึ่งมีพื้นที่ ๑,๘๗๑ ไร่ ๓ งาน โดยขุดลอกเนื้อที่ประมาณ ๕๐๐ ไร่ เนื้อดินจากการขุดกลบเกลี่ยเรียบในบริเวณหนองหลวงและจัดตั้งที่ทำการเพาะขยายพันธุ์ปลาเพื่อจำหน่ายจ่ายแจก และปล่อยลงในแหล่งน้ำต่าง ๆ และกรมประมงได้รวม ๒ หน่วยงานของกรมประมงเข้าเป็นหน่วยงานเดียวกัน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๑ และเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตาก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ปรับโครงสร้างเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตาก

ลำดับที่           ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
       
๑. นายประถม  ทวีศักดิ์ กม.บ. ๑๑ ตุลาคม ๒๕๐๖ - ๑ มิถุนายน ๒๕๐๘
๒. ร.ต.มนตรี  เมืองบุญ อาชีวชั้นสูงแผนกเกษตรกรรม ๑ มิถุนายน ๒๕๐๘ - ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๓
๓. นายสุจิต  ภิญโญยิ่ง กม.บ. ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๓ - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๕
๔. นายเจริญ  ผานิล กม.บ. ๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ - ๑ กันยายน ๒๕๒๑
๕. นายบุญให้  ทองสมุย กม.บ. ๑ กันยายน ๒๕๒๑ - ๑ มกราคม ๒๕๒๒
๖. นายสวัสดิ์  บุญไทย อนุปริญญาการประมง ๑ มกราคม ๒๕๒๒ - ๑๐ มกราคม ๒๕๒๓
๗. นายชัยวัฒน์  ปานพรหมมินทร์ กม.บ. ๑๐ มกราคม ๒๕๒๓ - ๑ ตุลาคม ๒๕๒๓
    Cart.in Fisheries (Australia)  
๘. นายพิภพ กมลรัตน์ กม.บ. M.S. ๑ ตุลาคม ๒๕๒๓ - ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๔
๙. นายบุญให้  ทองสมุย กม.บ. ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๔ - ๑ ธันวาคม ๒๕๒๕
๑๐. นายสมประสงค์  โมบัณฑิตย์ กม.บ. ๑ มกราคม ๒๕๒๖ - ๒๖ กันยายน ๒๕๓๓
    Dip.in Fisheries Sci (India)  
๑๑. นายมาโนชน์  หงษ์พร้อมญาติ กม.บ. M.S. ๒๖ กันยายน ๒๕๓๓ - ๑๐ มกราคม ๒๕๓๔
๑๒. นายนิตย์  คูเจริญไพศาล กม.บ. ๑๐ มกราคม ๒๕๓๔ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕
๑๓. นายเรวัตย์  ฤทธาภรณ์ กม.บ. ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๓๗
๑๔. นายสมพร  โลห์สวัสดิ์กุล กม.บ. ๒๗ มกราคม ๒๕๓๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๗
๑๕. นายเรวัตย์  ฤทธาภรณ์ กม.บ. ๑ กันยายน ๒๕๓๗ - ๖ ตุลาคม ๒๕๓๗
๑๖. นายไพบูลย์  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ๖ ตุลาคม ๒๕๓๗ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๐
๑๗. นายจำนงค์  บุญนำ วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

ลำดับที่           ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
       
๑. นายชำนาญ  สุขพันธ์ุ วท.บ. (ประมง) ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ - ๑๐ มกราคม ๒๕๔๙
๒. นายบรรจง  จำนงศิตธรรม วท.บ. (ประมง ๑๙ มกราคม ๒๕๔๙ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓
    M.Sc. (Fisheries)  
๓. นายอุดมชัย  อาภากุลอนุ วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕
๔. นายเอกพจน์  เจริญศิริวงศ์ธนา ทษ.บ. (ประมงน้ำจืด) ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
    วท.ม. (การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน)  
๕. นายจีรศักดิ์  สมทรง วท.บ. สัตวศาสตร์ (ประมง) ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน
    ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)  
       
       

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ รายไตรมาส.. (2,100)  ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.. (719) ประวัติหน่วยงาน.. (537) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓.. (506) ภารกิจหน่วยงาน.. (498) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (476) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี ๖๓.. (445) ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง.. (374) กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (361) พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓.. (357) เพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (297) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑).. (219) ปลาสังกะวาดเหลือง.. (209) แผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ประจำปี ๒๕๖๓.. (196) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง.. (194) ปลาจาด.. (192) เพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (181) ติดต่อหน่วยงาน.. (180) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง”.. (171) สำรวจแหล่งน้ำเพื่อประเมินผลผลิตการประมงโดยใช้เครื่องมือข่าย.. (159)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐