ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน


ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานการประชุมการติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคและโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนของแต่ละโครงการฯ  ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ในระดับพื้นที่   เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรม  โดยมี นายวีร์  กี่จนา  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ  ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และลงพื้นที่่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ  ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) พร้อมทั้งได้ปล่อยพันธุ์ปลาและเขียดแลว  เยี่ยมชมการเลี้ยงแกะและการแปรรูปผ้าทอขนแกะ ณ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ  ตำบลหมอกจำแป่  อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

     61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000    ifmaehongson@gmail.com   053-684194,053-684242   053-684194,053-684242 ต่อ 20   แฟนเพจ