ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน


ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานการประชุมการติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคและโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนของแต่ละโครงการฯ  ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ในระดับพื้นที่   เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรม  โดยมี นายวีร์  กี่จนา  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ  ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และลงพื้นที่่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ  ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) พร้อมทั้งได้ปล่อยพันธุ์ปลาและเขียดแลว  เยี่ยมชมการเลี้ยงแกะและการแปรรูปผ้าทอขนแกะ ณ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ  ตำบลหมอกจำแป่  อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานประจำปี งปม.2564   162   ทำเนียบผู้บริหาร กรมประมง   138  ทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์ฯ   128  ทำเนียบผู้บริหาร กองวัจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   112  มอบพันธุ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร จำนวน ๓๖ รายในกิจกรรมส่งเสริมและพั ฒ...  90  มอบพันธุ์ปลานิล จำนวน ๑,๕00 ตัว พร้อมอาหารปลากินพีช จำนวน ๑ กระสอบ ตามสัญญาให้คว...  80  เข้าร่วมประชมสัมมนาแบบผสมผสาน เรื่อง "บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจากการเพาะเลี้ย...  79  เข้าร่วมการประชมติดตามความก้าวหน้าการดำเนิน โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อเสริมความม...  69  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 900,000 ตัว ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา "๑ เมษา วันข้...  67  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการ์ฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย และโครง...  66


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

     61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000    ifmaehongson@gmail.com   053-684194,053-684242   053-684194,053-684242 ต่อ 20   แฟนเพจ