ถ่ายทอดความรู้เรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการวัดค่าคุณภาพน้ำเบื้องต้นให้แก่เกษตรกร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน


ถ่ายทอดความรู้เรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการวัดค่าคุณภาพน้ำเบื้องต้นให้แก่เกษตรกร 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 นายวีร์  กี่จนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้ นายศุภยศ ลาภล้น นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  ถ่ายทอดความรู้เรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการวัดค่าคุณภาพน้ำเบื้องต้นให้แก่เกษตรกรในกิจกรรม ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zonning by Agri map) ที่ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า และตำบลห้วยโป่ง  อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานประจำปี งปม.2564   159   ทำเนียบผู้บริหาร กรมประมง   137  ทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์ฯ   128  ทำเนียบผู้บริหาร กองวัจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   112  มอบพันธุ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร จำนวน ๓๖ รายในกิจกรรมส่งเสริมและพั ฒ...  86  เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการพัฒนาปลากดหลวง ตามแผนป...  82  มอบพันธุ์ปลานิล จำนวน ๑,๕00 ตัว พร้อมอาหารปลากินพีช จำนวน ๑ กระสอบ ตามสัญญาให้คว...  79  เข้าร่วมประชมสัมมนาแบบผสมผสาน เรื่อง "บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจากการเพาะเลี้ย...  70  เข้าร่วมการประชมติดตามความก้าวหน้าการดำเนิน โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อเสริมความม...  68  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการ์ฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย และโครง...  66


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

     61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000    ifmaehongson@gmail.com   053-684194,053-684242   053-684194,053-684242 ต่อ 20   แฟนเพจ