งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 3

 วารสารการประมง


งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 3 งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 3 เรื่อง เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพและยาต้านจุลชีพตกค้างในการเลี้ยงปลานิลในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดเชียงราย Antimicrobial Resistance and Antimicrobial Residue in Culture of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) in Ubon Ratchathani and Chiang Rai Province คลิ๊กอ่าน

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 3 เรื่อง สถานการณ์การประมงไทย Thailand's Fisheries Situation คลิ๊กอ่าน

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 3 เรื่อง การศึกษาห่วงโซ่คุณค่าเพื่อพัฒนาคลัสเตอร์กุ้ง The Study on Value Chain for Shrimp Cluster Development คลิ๊กอ่าน

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 3 เรื่อง ชนิด ปริมาณ แบคทีเรียและแพลงก์ตอนในแหล่งน้ำธรรมชาติ  เจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี Species and Quantities of Bacteria and Planktons in Chaolao, Laemsadet and Kung Wiman Beaches, Chanthaburi Province. คลิ๊กอ่าน

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 3 ไอ แอล โอ กับมาตรฐานเรือประมง ปัญหาและความท้าทายของการประมงทะเลของไทย กรณีศึกษา : การศึกษาปรับปรุงเรือประมงเพื่อเป็นเรือต้นแบบตามมาตรฐาน ไอ แอล โอ คลิ๊กอ่าน

 

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 วารสารการประมง

     วารสารการประมง กลุ่มห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง อาคารพลเทพ (หอประวัติฯ) เกษตรกลาง ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    library.fisheries@gmail.com   0 2579 2919 , 0 2562 0600 ต่อ 7721-7722   0 2579 2919