งานวิจัยน่ารู้วารสารการประมง

งานวิจัยน่ารู้ 2563 ฉบับที่ 4 เรื่อง ความหลากหลายทางพันธุกรรมกับพันธุปริทรรศน์ของการระบาดปลาหมอสีคางดำในประเทศไทย คลิ๊กอ่าน

งานวิจัยน่ารู้ 2563 ฉบับที่ 4 เรื่อง การเลี้ยงปลากาดำด้วยอัตราความหนาแน่นที่แตกต่างกันในตู้กระจก คลิ๊ํกอ่าน

งานวิจัยน่ารู้ 2563 ฉบับที่ 4 เรื่อง ศึกษาการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์สำหรับการปรับปรุงพันธุ์ คลิ๊กอ่าน

งานวิจัยน่ารู้ 2563 ฉบับที่ 4 เรื่อง ผลของการผันแปรความเค็มต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย การแสดงออกของยีน Insulin-like Growth Factor และการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อตับใน  ปลากะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus) คลิ๊กอ่าน


 

งานวิจัยน่ารู้ 2563 ฉบับที่ 1 เรื่อง การจัดลำดับสำคัญของสิ่งขวางกั้นลำน้ำและริเริ่มรูปแบบทางผ่านปลาที่เหมาะสมเพื่อฟื้นฟูการเดินทางของปลาในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงเขตประเทศไทย คลิ๊กอ่าน

งานวิจัยน่ารู้ 2563 ฉบับที่ 1 เรื่อง การจำแนกแหล่งอาศัยสัตว์นํ้าที่สำคัญในแม่นํ้าโขง เขตจังหวัดเชียงราย เพื่อการจัดการประมงแบบมีส่วนร่วมข้ามพรมแดน คลิ๊กอ่าน

งานวิจัยน่ารู้ 2563 ฉบับที่ 1 เรื่อง ผลของการปล่อยปลาที่อัตราความหนาแน่นต่างกันต่อการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้าชุมชนขนาดเล็ก จังหวัดศรีสะเกษ คลิ๊กอ่าน

งานวิจัยน่ารู้ 2563 ฉบับที่ 1 เรื่อง โครงสร้างประชาคมปลาในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ระหว่างปี 2560 - 2562 คลิ๊กอ่าน

 

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • เมนูเด็ดประมง 2561 ฉบับที่ 1.. (2,528)  ร้อยข่าวประมง 2561 ฉบับที่ 1.. (2,322) ข่าวประมงต่างประเทศ 2561 ฉบับที่ 1.. (2,230) วารสารการประมง 2561.. (2,197) เห็นสิ่งน่ารู้ เล่าสู่กันฟัง 2561 ฉบับที่ 1.. (2,179) เห็นสิ่งน่ารู้ เล่าสู่กันฟัง 2561 ฉบับที่ 2.. (2,024) เห็นสิ่งน่ารู้ เล่าสู่กันฟัง 2561 ฉบับที่ 3.. (1,937) วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค. - มี.ค. 2561.. (1,835) เห็นสิ่งน่ารู้ เล่าสู่กันฟัง 2561 ฉบับที่ 4.. (1,781) ร้อยข่าวประมง 2561 ฉบับที่ 2.. (1,673) ข่าวประมงต่างประเทศ 2561 ฉบับที่ 2.. (1,562) วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2561.. (1,519) ร้อยข่าวประมง 2563 ฉบับที่ 2.. (1,489) เมนูเด็ดประมง 2563 ฉบับที่ 2.. (1,460) ร้อยข่าวประมง 2563 ฉบับที่ 1 .. (1,452) เห็นสิ่งน่ารู้ เล่าสู่กันฟัง 2563 ฉบับที่ 2.. (1,452) เมนูเด็ดประมง 2563 ฉบับที่ 1.. (1,439) เห็นสิ่งน่ารู้ เล่าสู่กันฟัง 2563 ฉบับที่ 1.. (1,428) สารพันเรื่องเล่า 2563 ฉบับที่ 1.. (1,421) ข่าวประมงต่างประเทศ 2563 ฉบับที่ 2.. (1,418)