งานวิจัยน่ารู้วารสารการประมง

งานวิจัยน่ารู้ 2563 ฉบับที่ 4 เรื่อง ความหลากหลายทางพันธุกรรมกับพันธุปริทรรศน์ของการระบาดปลาหมอสีคางดำในประเทศไทย คลิ๊กอ่าน

งานวิจัยน่ารู้ 2563 ฉบับที่ 4 เรื่อง การเลี้ยงปลากาดำด้วยอัตราความหนาแน่นที่แตกต่างกันในตู้กระจก คลิ๊ํกอ่าน

งานวิจัยน่ารู้ 2563 ฉบับที่ 4 เรื่อง ศึกษาการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์สำหรับการปรับปรุงพันธุ์ คลิ๊กอ่าน

งานวิจัยน่ารู้ 2563 ฉบับที่ 4 เรื่อง ผลของการผันแปรความเค็มต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย การแสดงออกของยีน Insulin-like Growth Factor และการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อตับใน  ปลากะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus) คลิ๊กอ่าน


 

งานวิจัยน่ารู้ 2563 ฉบับที่ 1 เรื่อง การจัดลำดับสำคัญของสิ่งขวางกั้นลำน้ำและริเริ่มรูปแบบทางผ่านปลาที่เหมาะสมเพื่อฟื้นฟูการเดินทางของปลาในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงเขตประเทศไทย คลิ๊กอ่าน

งานวิจัยน่ารู้ 2563 ฉบับที่ 1 เรื่อง การจำแนกแหล่งอาศัยสัตว์นํ้าที่สำคัญในแม่นํ้าโขง เขตจังหวัดเชียงราย เพื่อการจัดการประมงแบบมีส่วนร่วมข้ามพรมแดน คลิ๊กอ่าน

งานวิจัยน่ารู้ 2563 ฉบับที่ 1 เรื่อง ผลของการปล่อยปลาที่อัตราความหนาแน่นต่างกันต่อการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้าชุมชนขนาดเล็ก จังหวัดศรีสะเกษ คลิ๊กอ่าน

งานวิจัยน่ารู้ 2563 ฉบับที่ 1 เรื่อง โครงสร้างประชาคมปลาในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ระหว่างปี 2560 - 2562 คลิ๊กอ่าน