งานวิจัยน่ารู้ 2563 ฉบับที่ 4  

 คลังความรู้  ข้อมูลวิจัย


งานวิจัยน่ารู้ 2563 ฉบับที่ 4 เรื่อง ความหลากหลายทางพันธุกรรมกับพันธุปริทรรศน์ของการระบาดปลาหมอสีคางดำในประเทศไทย คลิ๊กอ่าน

งานวิจัยน่ารู้ 2563 ฉบับที่ 4 เรื่อง การเลี้ยงปลากาดำด้วยอัตราความหนาแน่นที่แตกต่างกันในตู้กระจก คลิ๊ํกอ่าน

งานวิจัยน่ารู้ 2563 ฉบับที่ 4 เรื่อง ศึกษาการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์สำหรับการปรับปรุงพันธุ์ คลิ๊กอ่าน

งานวิจัยน่ารู้ 2563 ฉบับที่ 4 เรื่อง ผลของการผันแปรความเค็มต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย การแสดงออกของยีน Insulin-like Growth Factor และการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อตับใน  ปลากะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus) คลิ๊กอ่าน