รองอธิบดีกรมประมง ติดตามผลการดำเนินงาน งานประมง ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


รองอธิบดีกรมประมง ติดตามผลการดำเนินงาน งานประมง ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน 

ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน


        วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้อนรับ นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง คณะผู้ตรวจราชการ และติดตามงาน (หน่วยงานของกรมประมงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี) สำหรับการติดตามงานในครั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ประวัติความเป็นมาของศูนย์ฯ พื้นที่ดำเนินงาน โครงสร้างการบริหาร และการขยายผลด้านอาชีพประมง เช่น การขยายผลจุลินทรีย์สู่เกษตรกร แปลงใหญ่ (ปูทะเล) ธนาคารปูม้า (BCG) การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล และการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล รวมไปถึงผลสำเร็จที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

       หลังจากนั้น นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ได้กล่าวว่าศูนย์ฯ แห่งนี้ ก่อตั้งมาเป็นเวลามากกว่า 40 ปีแล้ว วันนี้ ได้เห็นความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ถือว่าพวกเราทุกคนได้ช่วยกันสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริอีกด้วย และก็ชื่นใจมากที่ได้เห็นศูนย์ฯ ได้ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล ไปสู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (บ้านน้ำแดง) และได้ให้แนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยเน้นให้ร่วมมือกับทางผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานต่างๆ สื่อมวลชน ชาวประมง และเยาวชน เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานของศูนย์ฯ ในทุกขั้นตอน ซึ่งจะช่วยให้งานพัฒนาของศูนย์ฯ ประสบผลสำเร็จ

       นอกจากนี้ รองอธิบดีกรมประมง ได้หารือ และรับฟังปัญหาของศูนย์ฯ เพื่อจะหาแนวทางการแก้ไขต่อไป เช่น การขออนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ การจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน รวมไปถึงการถอดบทเรียน หรือ การนำโมเดลของอ่าวคุ้งกระเบน ในด้านการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกุ้งทะเล ควบคู่กับการดูแลรักษาป่าชายเลนตามแนวพระราชดำริ ไปขยายผลสู่พื้นที่อื่น และสุดท้ายรองอธิบดีกรมประมง ได้ให้กำลังใจ และขอบคุณทุกๆ คน ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ฯ แห่งนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่...  131   โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลยึดแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี...  130  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิ...  115  ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี จัดฝึกอบรมและขยายผลองค์ความรู้ “การใช้...  113  ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน เปิดตัว “ สาหร่ายผักกาดทะเล ” ขยายผลองค์ความรู้ เทคนิคการเลี้ย...  91  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบนด้วยระบบชลปร...  89  ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงทะเลในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3/2565 วันที่...  85  ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุน...  80  วันที่ 14 - 18 กันยายน 2565 ศูนย์ฯคุ้งกระเบน ร่วมจัดนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยา...  79  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ กลุ่มวิจัยและพั...  77


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120    kkbrdsc@hotmail.com   039-433216-8   039-433209   แฟนเพจ