นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    


นางสาวเพ็ญแข คุณาวงศ์เดช

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นายฐกร ค้าขายกิจธวัช

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางสาวธนพร บวรโชตินิธิ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ )
    


นายหิรัณย์ บำรุงพันธ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวนันทวรรณ บุตรโคษา

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายปวีณ บุญส่ง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายปิยชาติ ศรีศักดา

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวอัญชลี คมปฏิภาณ

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางนงคราญ เจริญวัฒน์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ชำนาญงาน)
    


นางสาวอินทิรา ประสิทธินาวา

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
นายธนกร คมใส

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)
    
นางสาวพนารัตน์ อุทัยมา

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120    kkbrdsc@hotmail.com   039-433216-8   039-433209   แฟนเพจ