บุคลากรศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
    


นายฐกร ค้าขายกิจธวัช

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางสาวเพ็ญแข คุณาวงศ์เดช

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นางสาวธนพร บวรโชตินิธิ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ )
    


นายหิรัณย์ บำรุงพันธ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายชินรัตน์ ฉินโน

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวนันทวรรณ บุตรโคษา

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายปิยชาติ ศรีศักดา

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวอัญชลี คมปฏิภาณ

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางนงคราญ เจริญวัฒน์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ชำนาญงาน)
    


นายพิชิตพล สิงห์ธนะ

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวอินทิรา ประสิทธินาวา

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฎิบัติงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120