นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    


นายฐกร ค้าขายกิจธวัช

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางสาวเพ็ญแข คุณาวงศ์เดช

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นางสาวธนพร บวรโชตินิธิ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ )
    


นายหิรัณย์ บำรุงพันธ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายชินรัตน์ ฉินโน

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวนันทวรรณ บุตรโคษา

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายปิยชาติ ศรีศักดา

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวอัญชลี คมปฏิภาณ

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางนงคราญ เจริญวัฒน์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ชำนาญงาน)
    


นายพิชิตพล สิงห์ธนะ

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวอินทิรา ประสิทธินาวา

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฎิบัติงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120    kkbrdsc@hotmail.com   039-433216-8   039-433209   แฟนเพจ