บุคลากรศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
    


นายฐกร ค้าขายกิจธวัช

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นางสาวเพ็ญแข คุณาวงศ์เดช


(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นางกัญญารัตน์ สุนทรา


(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นายหิรัณย์ บำรุงพันธ์


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ )
    
นายสรณัญช์ จำปาศรี


(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นางนงคราญ เจริญวัฒน์


(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน)
    
นายปิยชาติ ศรีศักดา


(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายพิชิตพล สิงห์ธนะ


(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


นางสาวนันทวรรณ บุตรโคษา


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางสาวอัญชลี คมปฏิภาณ


(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นางสาวอินทิรา ประสิทธินาวา


(เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน)
    

Copyright © 2016-2019 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120