วิสัยทัศน์ พันธกิจ 


วิสัยทัศน์

          “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตชั้นนำด้านการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายบริเวณชายฝั่ง บูรณาการการพัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตเพื่อความสมดุลมั่นคงและประโยชน์สุขของประชาชน”

 


พันธกิจ

1) ดำเนินการศึกษาค้นคว้าทดลองการพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามแนวพระราชดำริ เน้นการต่อยอดนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ ทบทวนการศึกษาทดลองที่ผ่านมา เพื่อนำมากำหนดตัวแบบความสำเร็จการพัฒนาตามภูมิสังคม

2) สาธิตแสดงผลสำเร็จการศึกษาทดลองในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว และจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว (One Stop Service) ที่บูรณาการดำเนินงานของทุกหน่วย

3) ขยายผลการศึกษาทดลองสู่พื้นที่รอบศูนย์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ และขยายผลองค์ความรู้สู่ประชาชนโดยพัฒนาและส่งเสริมฐานการผลิตด้านการเกษตรและอาชีพที่สอดคล้องกับภูมิสังคม และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพัฒนา

4) การเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ที่สมดุลกับการสร้างฐานความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้คนมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนาอาชีพ พัฒนาสังคม เสริมสร้างเครือข่ายและสนับสนุนการพัฒนาเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ

5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการดำเนินงานของศูนย์ฯ มุ่งเน้นบูรณาการ ดำเนินงานโดยมีการใช้ “แผน” เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกหน่วย และภาคประชาชน รวมทั้งดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก