วัตถุประสงค์ 


วัตถุประสงค์

          มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนองพระราชดำริการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ โดยรวม และพระราชดำริเฉพาะเรื่องของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้

1)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศึกษาทดลอง วิจัย หาแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมตามภูมิสังคม และสาธิตแบบความสำเร็จในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

2)เพื่อเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่บูรณาการดำเนินการอย่างเป็นองค์รวมครบวงจรทั้งด้านการเกษตร อาชีพ และสวัสดิการสังคม

3)เพื่อขยายผลองค์ความรู้สู่ประชาชนในหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ และประชาชนกลุ่มเป้าหมายอื่น โดยการพัฒนาส่งเสริมและขยายฐานการผลิตด้านการเกษตรและอาชีพ เพื่อการพออยู่พอกินและพึ่งตนเองได้ของประชาชน

4)เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้และพัฒนา สร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างกระบวนความคิด ศาสตร์การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตลอดจนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

5)เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างจิตสำนึกและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบริเวณชายฝั่งทะเลบริเวณพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน เพื่อพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต ให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนาสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ และสร้างจิตสำนึกเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ