พื้นที่ดำเนินการ 


พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่ดำเนินการเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลและพื้นที่ใกล้เคียง ประมาณ 84,493 ไร่ โดยมีพื้นที่เป้าหมาย ดังนี้

1) พื้นที่ศูนย์กลาง ได้แก่ อ่าวคุ้งกระเบน และพื้นที่รอบอ่าวคุ้งกระเบน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3, 4, 7, 9 และ 10 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ และหมู่ที่ 7 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ประมาณ 4,000 ไร่

2) พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ได้แก่พื้นที่ในเขตตำบลคลองขุด ตำบลสนามไชย ตำบลรำพัน ตำบลกระแจะ และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นเขตเกษตรกรรม และเขตหมู่บ้านประมง ตามแนวชายฝั่งทะเลมีขอบเขตพื้นที่ประมาณ 56,083 ไร่ รวม 23 หมู่บ้าน

3) พื้นที่ขยายผลการดำเนินงาน พื้นที่ดำเนินการที่อยู่นอกหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ จำนวน 10 หมู่บ้าน ในตำบลรำพัน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ประมาณ 24,410 ไร่