หน้าที่รับผิดชอบ หน้าที่รับผิดชอบ

1.ศึกษา วิจัย และพัฒนาการประมง ป่าไม้ รวมทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรมในลักษณะผสมผสานที่ 

 เหมาะสม
2.ศึกษา และวิจัยการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน เพื่อนำผลการศึกษามาพัฒนาเป็นแบบอย่างใช้กับโครงการพัฒนาอื่นๆ
3.ให้บริการทางวิชาการและเป็นศูนย์กลางการอบรมพัฒนาอาชีพ และขยายผลการดำเนินงาน ทั้งทางด้านการประมง ป่าไม้ เกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ และรายได้ของราษฎรในพื้นที่บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน ชุมชนโดยรอบและขยายสู่พื้นที่อื่น
4.บริหาร พัฒนา และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงพัฒนา
5.น้อมนำแนวพระราชดำริ ศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการด้านประมง ป่าไม้ เกษตร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.กำกับ ควบคุม และตรวจสอบการบริหารงานระบบชลประทานน้ำเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
7.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่ มบริหาร

1.รับผิดชอบผ่ายอำนวยการและกลุ่มประสานงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2.กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหาร
3.พัฒนาการจัดทำโครงการ งบประมาณ การวิเคราะห์ แผน/ผล การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานโครงการต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
4.บริหารและบริการสนับสนุนหน่วยงานปฏิบัติงานร่วมโครงการ
5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


 กลุ่มอำนว ยการ

1.งานสารบรรณ งานธุรการ
2.งานการเจ้าหน้าที่
3.งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
4.งานยานพาหนะ งานไฟฟ้าและสื่อสาร งานซ่อมบำรุงและงานบริการต่างๆ
5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มงานประสานงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

1.กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำกำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหาร รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
2.ศึกษาวิเคราะห์ แผน/ผล การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์
3.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4.การบริการศึกษาดูงาน การส่งเสริมการท่องเที่ยว
5.งานประสานหน่วยงานร่วม หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศ
6.ศึกษา ทดลอง วิจัย พัฒนา รูปแบบการเพาะเลี้ยงเพื่อสนับสนุนการศึกษาดูงาน และการส่งเสริมการท่องเที่ยว
7.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มวิชาการ

1.ศึกษา วิจัย และพัฒนา การประมง ป่าไม้ รวมทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม
2.ศึกษาการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน เพื่อนำผลการศึกษามาพัฒนาอาชีพและเป็นแบบอย่างใช้กับโครงการพัฒนาอื่นๆ
3.การให้การบริหารศึกษาดูงาน ฝึกอบรมแก่เกษตรกร ข้าราชการ และนิสิตนักศึกษา
4.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

1.ศึกษา และวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรชายฝั่ง รวมทั้งการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน
2.การจัดระบบฟาร์มมาตรฐาน (CoC/GAP) ระบบชลประทานน้ำเค็มเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ
3.งานบริการวิชาการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและดิน ฝึกอบรมเกษตรกร
4.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

1.ศึกษา และวิจัยและพัฒนาการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ การเลี้ยงสัตว์น้ำ อาหาร โรค และสารตกค้างในปัจจัยการผลิตและผลผลิตสัตว์น้ำ
2.ให้บริหารทางวิชาการ ตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง การตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ ไวรัส และแบคทีเรีย เฝ้าระวังการเกิดโรค
3.ให้บริการศึกษาดูงาน การฝึกอบรมแก่เกษตรกร ข้าราชการ และนิสิต นักศึกษา
4.ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อจำหน่าย จ่าย แจก และปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ และผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อใช้ในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย


กลุ่มขยายผล

1.ศึกษา และวิจัย ทดสอบ เทคโนโลยี เพื่อให้ได้องค์ความรู้สำหรับกำหนดรูปแบบของการพัฒนาอาชีพประมงเกษตร ป่าไม้และอื่นๆ ที่เหมาะสม สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายผลและการแข่งขันทางการค้าและความมั่นคงด้านอาหาร
2.ศึกษา และวิจัยการพัฒนาอาชีพเกษตร ประมง ป่าไม้ แบบผสมผสาน
3.วางแผนและกำหนดทิศทางการพัฒนาอาชีพเกษตรแบบบูรณาการ ตลอดจนขยายผลงานทดลองวิจัยไปสู่การพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ศูนย์ฯ พื้นที่รอบนอกและในพื้นที่อื่นๆ
4.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง

1.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งและสัตว์น้ำจืด การเลี้ยงสัตว์น้ำ
2.การให้บริการทางวิชาการ การฝึกอบรม
3.งานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ งานเลี้ยงปลาในกระชัง การเลี้ยงหอยในอ่าวคุ้งกระเบน และเลี้ยงปลาในบ่อดิน
4.ศึกษา และวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง
5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย