ประชุมบุคลากร ผู้ประกอบการเรือประมง ที่เกี่ยวข้องกับท่าเทียบเรือ แพปลา เรื่อง การเขียนบันทึกการทำการประมง และการเตรียมความพร้อมในการประเมินการจัดทำรายงาน ของท่าเทียบเรือประมง รวมถึง เริ่มการประเมินการจัดทำรายงาน ของท่าเทียบเรือ

 ด่านตรวจประมงชุมพร


ประชุมบุคลากร ผู้ประกอบการเรือประมง ที่เกี่ยวข้องกับท่าเทียบเรือ แพปลา เรื่อง การเขียนบันทึกการทำการประมง และการเตรียมความพร้อมในการประเมินการจัดทำรายงาน ของท่าเทียบเรือประมง รวมถึง เริ่มการประเมินการจัดทำรายงาน ของท่าเทียบเรือ 

ข่าวกิจกรรม


          ประชุมบุคลากร ผู้ประกอบการเรือประมง ที่เกี่ยวข้องกับท่าเทียบเรือ แพปลา เรื่อง การเขียนบันทึกการทำการประมง  และการเตรียมความพร้อมในการประเมินการจัดทำรายงานของท่าเทียบเรือประมง  รวมถึง เริ่มการประเมินการจัดทำรายงาน ของท่าเทียบเรือ

การตรวจเอกสารและหลักฐาน

1. ใบทะเบียนท่าเทียบเรือประมง

2. หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง หรือเอกสาร หลักฐานว่าได้รับการตรวจมาตรฐานด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง

3. แบบบันทึกข้อมูลเรือประมงที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำ นำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมง (Landing Declaration : LD)

4. แบบสรุปรายวันบุนทึกข้อมูลเรือประมงที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายวัตว์น้ำ นำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมง

5. สำเนาหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ (MCPD) ที่ออกแบบเขียนมือ หรือแบบที่ออกในระบบ Thai Flag Catch Certificate

6. หนังสือกำกับการขนส่งสัตว์น้ำผ่านท่าเทียบเรือประมงทางรถ (กรณีมีการขนส่งสัตว์น้ำทางรถ)

 

***แจ้งผลการประเมิน พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือประมงลงลายมือชื่อรับทราบ***

หากพบข้อบกพร่อง ให้ท่าเทียบเรือประมงจัดทำแผนแก้ไขข้อบกพร่อง และดำเนินการแก้ไขตามแผน

 

 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงชุมพร

     399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120    pipochumphon01@gmail.com   077-522 003 , 063-068-0752   -   แฟนเพจ