เกี่ยวกับศูนย์ฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา


เกี่ยวกับศูนย์ฯ 

เมนู


ประวัติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) เป็นหน่วยงานสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2518 บนเนื้อที่ 87 ไร่ตั้งอยู่เลขที่ 36/2 หมู่ 8 ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 อยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 50 กิโลเมตร พื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ฯ ได้แก่ บริเวณแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเริ่มก่อตั้งใช้ชื่อว่า “สถานีประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา”
 • หน้าที่หลักคือ การผลิตกุ้งก้ามกราม และสัตว์น้ำอื่นๆ เพื่อนำไปปล่อยตามแหล่งน้ำต่างๆ ทั่วประเทศ และทดลอง วิจัย ถึงเทคนิคการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและสัตว์น้ำอื่นๆ พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการผลิตสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดฉะเชิงเทรา, สถานีประมงน้ำกร่อยจังหวัดฉะเชิงเทรา, ได้ยกระดับเป็นศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา และหลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรมประมง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น "ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)"

วิสัยทัศน์ (กรมประมง)

มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นผู้นำและสร้างความมั่นคงอาหารด้านประมงของประเทศ ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน


พันธกิจ (กรมประมง)

 1. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตทุกระดับ
 2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตลอดห่วงโซ่การผลิตให้ได้รับมาตรฐานของไทยและสากล
 3. กำกับและควบคุมการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อให้มีผลผลิตใช้อย่างยั่งยืนและคงความหลากหลาย ทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมง และภาคประชาชน ในภาคการจัดการทรัพยากรในชุมชน
 4. ส่งเสริมและผลักดันให้ศึกษาวิจัยทางวิชาการทุกสาขาการประมง รวมทั้งการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ที่ต่อยอดจากงานวิจัย เพื่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า
 5. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบ รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจ

 

ค่านิยม (กรมประมง)

"We are F I S H E R I E S"

F = Friendly มีความเป็นมิตร
I = Integrity มีคุณธรรม จริยธรรม
S = Smart มีความสง่างาม
H = Happiness มีความสุข
E = Enthusiasm มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
R = Responsibility มีความรับผิดชอบ
I = Intelligence มีความฉลาด
E = Energy มีพลังและกำลังความสามารถ
S = Simplicity มีความเรียบง่าย

โครงสร้างกรมประมงตามกฎกระทรวง

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายวัลลภ ทิมดี นักวิชาการประมงชำนาญการ ได้เชิญกลุ่มเกษตรกร...  227    วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. เกษตรกรผู้ส่งออกปลากะพงขาว ต.สองคลอง...  214  4 เม.ย.65 นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น...  211  จองกุ้งสิชลขาว 1 กับกรมประมงได้แล้ววันนี้    203  วันเสาร์ที่19มีนาคม2565 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย ดร.สุท...  197  วันที่29เมย.2565 นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง...  192  วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 นาย วัลลภ ทิมดี นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพั...  192  วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ณ โรงไฟฟ้า บางปะกง และผู้อำนวยกา...  187  วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 นาย วัลลภ ทิมดี นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพั...  187  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายสงกรานต์ แสงจันทร์ ผู้ตรว...  173


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา 36/2 หมู่ 8 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130    chasao2001@yahoo.com   038-531-387   100.992362   แฟนเพจ