เกี่ยวกับศูนย์ ฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา


เกี่ยวกับศูนย์ ฯ 

เมนู


ประวัติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา เป็นหน่วยงานสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ บนเนื้อที่ ๘๗ ไร่ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐ อยู่ห่างจากกรุงเทพ ฯ ประมาณ ๕๐ กิโลเมตร พื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ ฯ ได้แก่ บริเวณแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเริ่มก่อตั้งใช้ชื่อว่า “สถานีประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา”
 • หน้าที่หลักคือ การผลิตกุ้งก้ามกราม และสัตว์น้ำอื่นๆ เพื่อนำไปปล่อยตามแหล่งน้ำต่าง ๆ ทั่วประเทศ และทดลอง วิจัย ถึงเทคนิคการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและสัตว์น้ำอื่นๆ พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการผลิตสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดฉะเชิงเทรา, สถานีประมงน้ำกร่อยจังหวัดฉะเชิงเทรา, ได้ยกระดับเป็นศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา และหลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรมประมง ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น "ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต ๑ (ฉะเชิงเทรา)"

วิสัยทัศน์ (กรมประมง)

มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นผู้นำและสร้างความมั่นคงอาหารด้านประมงของประเทศ ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน


พันธกิจ (กรมประมง)

 1. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตทุกระดับ
 2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตลอดห่วงโซ่การผลิตให้ได้รับมาตรฐานของไทยและสากล
 3. กำกับและควบคุมการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อให้มีผลผลิตใช้อย่างยั่งยืนและคงความหลากหลาย ทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมง และภาคประชาชน ในภาคการจัดการทรัพยากรในชุมชน
 4. ส่งเสริมและผลักดันให้ศึกษาวิจัยทางวิชาการทุกสาขาการประมง รวมทั้งการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ที่ต่อยอดจากงานวิจัย เพื่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า
 5. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบ รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจ

 

ค่านิยม (กรมประมง)

"We are F I S H E R I E S"

F = Friendly มีความเป็นมิตร
I = Integrity มีคุณธรรม จริยธรรม
S = Smart มีความสง่างาม
H = Happiness มีความสุข
E = Enthusiasm มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
R = Responsibility มีความรับผิดชอบ
I = Intelligence มีความฉลาด
E = Energy มีพลังและกำลังความสามารถ
S = Simplicity มีความเรียบง่าย

โครงสร้างกรมประมงตามกฎกระทรวง

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  ผอ.ศพช.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการเสวนา “โครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตร...  139   วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพา...  118  ผอ.ศพช.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีเปิด “งานวันกุ้งดำเพชรบุรี”   110  ผอ.ศพช.ฉะเชิงเทรา มอบเกียรติบัตรผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปร...  94  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนากา...  83  วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒน...  82  วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้...  72  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ...  65  วันรำลึก รัชกาลที่ 9   64  ศพช.ฉะเชิงเทรา ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปี ๒๕๖๖   62


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา ๓๖/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐    chasao2001@yahoo.com   ๐ ๓๘๕๓ ๑๓๘๗   ๐ ๓๘๕๓ ๑๓๘๗   แฟนเพจ