เกี่ยวกับศูนย์ฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ฉะเชิงเทรา

เกี่ยวกับศูนย์ฯ 

เมนู

 เผยเเพร่: 2017-01-24  |   ข่าววันที่: 2017-01-24 |  อ่าน: 2,868 ครั้ง
 

ประวัติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) เป็นหน่วยงานสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2518 บนเนื้อที่ 87 ไร่ตั้งอยู่เลขที่ 36/2 หมู่ 8 ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 อยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 50 กิโลเมตร พื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ฯ ได้แก่ บริเวณแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเริ่มก่อตั้งใช้ชื่อว่า “สถานีประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา”
 • หน้าที่หลักคือ การผลิตกุ้งก้ามกราม และสัตว์น้ำอื่นๆ เพื่อนำไปปล่อยตามแหล่งน้ำต่างๆ ทั่วประเทศ และทดลอง วิจัย ถึงเทคนิคการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและสัตว์น้ำอื่นๆ พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการผลิตสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดฉะเชิงเทรา, สถานีประมงน้ำกร่อยจังหวัดฉะเชิงเทรา, ได้ยกระดับเป็นศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา และหลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรมประมง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น "ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)"

วิสัยทัศน์ (กรมประมง)

มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นผู้นำและสร้างความมั่นคงอาหารด้านประมงของประเทศ ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน


พันธกิจ (กรมประมง)

 1. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตทุกระดับ
 2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตลอดห่วงโซ่การผลิตให้ได้รับมาตรฐานของไทยและสากล
 3. กำกับและควบคุมการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อให้มีผลผลิตใช้อย่างยั่งยืนและคงความหลากหลาย ทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมง และภาคประชาชน ในภาคการจัดการทรัพยากรในชุมชน
 4. ส่งเสริมและผลักดันให้ศึกษาวิจัยทางวิชาการทุกสาขาการประมง รวมทั้งการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ที่ต่อยอดจากงานวิจัย เพื่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า
 5. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบ รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจ

 

ค่านิยม (กรมประมง)

"We are F I S H E R I E S"

F = Friendly มีความเป็นมิตร
I = Integrity มีคุณธรรม จริยธรรม
S = Smart มีความสง่างาม
H = Happiness มีความสุข
E = Enthusiasm มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
R = Responsibility มีความรับผิดชอบ
I = Intelligence มีความฉลาด
E = Energy มีพลังและกำลังความสามารถ
S = Simplicity มีความเรียบง่าย

โครงสร้างกรมประมงตามกฎกระทรวง


 •  Hit 20 อันดับ
 • เกี่ยวกับศูนย์ฯ.. (2,868)  หน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ.. (1,176) หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน.. (1,145) รู้ทันโรคกุ้งทะเล.. (1,048) สำหรับประชาชน.. (1,032) โครงการฝึกอบรมบุคลากรภายนอกภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย ญี่ปุ่น – เมียนมา.. (980) Download.. (969) วิสัยทัศน์-พันธกิจ กอง.. (956) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ปลากะพงขาว)” แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นท.. (913) โครงสร้างหน่วยงาน.. (891) สัตว์น้ำชายฝั่งที่สามารถทำการเพาะเลี้ยงได้.. (864) ประกาศผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์.. (825) วิสัยทัศน์-พันธกิจ กรม.. (751) งานวิจัย.. (693) ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 กลุ่ม.. (686) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง ตำแหน่งวิชาการประมง ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า.. (576) Cover.. (558) การป้องกันและรักษาโรคปลากะพงขาวในบ่อดินในจังหวัดฉะเชิงเทรา.. (551) ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบ สถานที่สอบ.. (500) สำหรับเจ้าหน้าที่.. (498)

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ฉะเชิงเทรา

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) 36/2 หมู่ 8 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130