ประวัติความเป็นมา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง


ประวัติความเป็นมา  

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
Rayong Coastal Aquaculture Research and Development Center

 

 

ประวัติความเป็นมา

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2524 โดยเป็นงานหนึ่งใน โครงการเงินกู้ของธนาคารพัฒนาเอเชีย มีเป้าหมายเพื่อผลิตพันธุ์ลูกกุ้งทะเลสนองต่อความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลเริ่มดำเนินงานได้ในปี2526ในขณะนั้นมีชื่อว่า งานพัฒนาการเลี้ยงกุ้งทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบน มีขอบเขตความรับผิดชอบจากจังหวัดเพชรบุรี  จนถึงจังหวัดตราด ต่อมาในปี 2530 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น สถานีประมงน้ำกร่อยจังหวัดระยอง  และในปี 2533  กองประมงน้ำกร่อยได้ปรับภาระความรับผิดชอบเป็นกองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง  จึงปรับเปลี่ยนภารกิจมาเป็น สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดระยอง จากนั้นในปี 2546   รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการและกรมประมงเห็นว่าภารกิจความรับผิดชอบของสถานีฯ  เพิ่มมากขึ้นจึงยกฐานะเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง  สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง  กรมประมง   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง ในปี พ.ศ. 2559 กรมประมง   ได้มีการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ     และปรับเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง    มีเนื้อที่ทั้งหมด   27   ไร่   2  งาน 90 ตารางวา ตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่  3
ถนนเลียบหาดแม่รำพึง ( บ้านตะพง – บ้านก้นอ่าว ) ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ห่างจากตัวจังหวัดระยองประมาณ 12 กิโลเมตร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนมกราคม 2565   146   คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   143  คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนมีนาคม 2565   123  คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนเมษายน 2565   119  คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   112  คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนธันวาคม 2564   112  สรุปสถานการณ์โรคสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563   57  สรุปสถานการณ์โรคสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564   38  คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565   17  คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนมิถุนายน 2565   11
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูท...  256   นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒ...  155  คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนมกราคม 2565   146  คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   143  โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งท...  139  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยองร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉ...  135  คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนมีนาคม 2565   123  คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนเมษายน 2565   119  คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   112  คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนธันวาคม 2564   112


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

     หมู่ที่ 10  ตำบลตะพง  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000    rayongcoastal@gmail.com   0-3865-5191   0-3864-4583 ต่อ 114   แฟนเพจ