บทความหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล ตาก

วันที่ 30 -31 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด เขื่อนภูมิพล ตาก ได้ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร ยุวประมง รุ่นที่32 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 691/2 ตำบลหัวเดียด อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 2 จำนวน 52 คน เข้าร่วมฝึกอบรม

 

วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2562  เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล ตาก

ได้ดำเนินการจัดทำแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำในบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ท้อ พื้นที่บ้านหนองแขม

(ปางสา) ม.4 ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล ตาก ได้ดำเนินกิจกรรมการจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องที่บ้านห้วยหินดำ ม.3 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 41 คน