บทความหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล (เชียงใหม่)

วันที่ 13-15 มกราคม 2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล (เชียงใหม่) โดยนายเทพนคร ดอนอุบล ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน หัวหน้าชุด พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยฯ รวม 5 นาย ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล เขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดตาก เขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดตาก
ผลการปฏิบัติงาน ออกตรวจพื้นที่พื้นที่ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล  ไม่พบผู้กระทำผิด จึงได้ประชาสัมพันธ์ด้านการประมง พระราชกำหนดการทำประมงพ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กับชาวประมงในทำการประมงในพื้นที่ และได้ออกปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

วันที่ 13-15 มกราคม 2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล (เชียงใหม่) โดยนายเทพนคร ดอนอุบล ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน หัวหน้าชุด พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยฯ รวม 5 นาย ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล เขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดตาก เขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดตาก
ผลการปฏิบัติงาน ออกตรวจพื้นที่พื้นที่ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล  ไม่พบผู้กระทำผิด จึงได้ประชาสัมพันธ์ด้านการประมง พระราชกำหนดการทำประมงพ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กับชาวประมงในทำการประมงในพื้นที่ และได้ออกปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

วันที่  ๑๕ – ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๓ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล (เชียงใหม่) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง กองตรวจการประมง กรมประมง โดย นายชูศักดิ์ ทับพรหม ตำแหน่ง นายท้ายเรือส๒ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รวม ๕ นาย ออกปฏิบัติการตรวจปราบปรามผู้กระทำผิด ตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๐ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดตาก  

 ผลการปฏิบัติงาน  ไม่พบผู้กระทำความผิด และได้ไปประชุมกับกลุ่มจับปลาบึกพร้อมทั้งสำรวจชาวประมงที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน

เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล ตาก
โดย นายเกรียงไกร แสงทา นายท้ายเรือ ส 2  พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 4 นาย
ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงและประชาสัมพันธ์เรื่องฤดูปลาน้ำจืดวางไข่ ใน
บริวเณอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล และลำน้ำสาขา ในท้องที่ อ.สามเงา จ.ตาก
ผลการปฏิบัติงาน ได้ตรวจยึดข่ายลอย และเบ็ดราว พร้อม นำส่งพนักงานสอบสวน
สภ. สามเงา จ.ตาก ดำเนินคดีต่อไป

วันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 2563  นปจ.เขื่อนภูมิพล ตาก ศปจ. ภาคเหนือ (พิษณุโลก)  
กองตรวจการประมง กรมประมง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก
ออกสำรวจข้อมูล CEUP (Catchper Unit Effort) ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล
พร้อมประชาสัมพันธ์ เรื่องฤดูปลาน้ำจืดมีไข่

         วันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๖๓  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล ตาก  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ  (พิษณุโลก)  กองตรวจการประมง กรมประมง โดยนายยุทธนา ศรีสุวรรณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 3 นาย                 ออกปฏิบัติงาน โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ ต.ป่ามะม่วง     อ.เมือง จ.ตาก

ผลการปฏิบัติงาน –จัดทำป้ายเขตอนุรักษ์ ใหม่ แทนของเดิมที่ชำรุด