ปฏิบัติหน้าที่จัดเวที 


เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล ตาก ได้ดำเนินกิจกรรมการจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องที่บ้านห้วยหินดำ ม.3 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 41 คน