บุคลากร หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล (เชียงใหม่)

นายยุทธนา ศรีสุวรรณ์

หัวหน้าหน่วย
(ชำนาญงาน)
    


นายเทพนคร ดอนอุบล

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นายองอาจ เอี่ยมสะอาด

เจ้าหน้าที่พัสดุ ส4
    
นายชูศักดิ์ ทับพรหม

นายท้ายเรือ ส๒
    
นายเกรียงไกร แสงทา

นายท้ายเรือ ส๒
    
นายเสริมพันธ์ อยู่คง

ช่างเครื่องเรือ ช๓
    
นายประกิจ อยู่ประเสริฐ

ช่างเครื่องเรือ ช๓
    
นายธนิต ปวนปินตา

พนักงานขับรถยนต์ ส๒
    
นางผาณิต มณเฑียนทอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส๒
(ปฏิบัติหน้าที่)
    
นายณภัทร ชัยชนะ

กะลาสี บ๒
(ช่วยราชการ)
    


นางสาวกันยา ทิศญานะ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    
ว่าที่ ร.ต.โยธิน อินต๊ะปัญญา

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล (เชียงใหม่)

 ๑๓๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๖๐    fishdoitao@gmail.com   ๐ ๕๓๒๑ ๖๑๙๘   ๐ ๕๓๒๑ ๖๑๙๘   แฟนเพจ