ปฏิบัติงานโครงการ 


วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2562  เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล ตาก

ได้ดำเนินการจัดทำแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำในบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ท้อ พื้นที่บ้านหนองแขม

(ปางสา) ม.4 ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก