สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ศูนย์​วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค. 64..

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref85460

  ผู้ชม: 1 ครั้ง


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย. 64..

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref84184

  ผู้ชม: 12 ครั้ง


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค. 64..

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref82913

  ผู้ชม: 14 ครั้ง  •  บทความ
  • กรมประมง เตือน เกษตรกร เฝ้าระวังโรคระบาดปลาในช่วงฤดูหนาว  การเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตวน้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงหน้าหนาว  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิมยมองค์กรของกรมประมง  E-BOOK ความรู้ด้านการประมง  ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมประมง เตือน!!! เกษตรกรเฝ้าระวัง โรคสัตว์น้ำในช่วง ฤดูฝน ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2564 ประกาศ "ฤดูน้ำแดง" "ฤดูปลามีไข่ วางไข่/เลี้ยงตัวอ่อน" ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร คู่มือปฏิบัติงานวิจัยกรมประมง คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ กรมประมง พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ.2560-2564 ยุทธศาสตร์กพจ. พ.ศ.2560-2569 พ.ร.ก.ประมง 2558 และ 2560 (เพิ่มเติม) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมประมง DPIS กรมประมง
  •  Hits 10 อันดับ
  • ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน.. (2,407)  ประวัติความเป็นมา.. (1,496) พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่ายวันนี้.. (814) โครงสร้างพื้นฐาน.. (718) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (679) ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง.. (657) ประกาศศูนย์ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง.. (555) พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่ายวันนี้.. (515) ศพจ. เขต 5 (ยโสธร) รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม โครงการ ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร .. (498) ปลาประจำหน่วยงาน.. (495)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร 184 ม.2 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130