โครงสร้างพื้นฐาน 

 ข้อมูลองค์กร  ประวัติความเป็นมา


โครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร มีพื้นที่โดยรวม 297 ไร่  ประกอบด้วย

 

                             อาคารบ้านพัก

   • บ้านพักข้าราชการระดับ 5 - 6      จำนวน   1  หลัง
   • บ้านพักข้าราชการระดับ 3 - 4      จำนวน   3  หลัง
   • บ้านพักข้าราชการระดับ 1 - 2      จำนวน   2  หลัง
   • บ้านพักคนงาน                           จำนวน 12  หลัง
   • บ้านพักเกษตรกร                        จำนวน   6  หลัง

 

   • อาคารสำนักงาน                     จำนวน  1  หลัง
   • โรงเพาะฟัก                           จำนวน   1  หลัง
   • โรงสูบน้ำ                              จำนวน   4  หลัง
   • โรงเก็บอาหารปลา                 จำนวน   1  หลัง
   • โรงเก็บพัสดุ                          จำนวน   1  หลัง
   • โรงเก็บน้ำมัน                         จำนวน   1  หลัง
   • โรงเก็บรถยนต์                       จำนวน   2  หลัง
   • บ่อดินพักน้ำ ขนาด  2  ไร่        จำนวน   1  บ่อ

 

                         

                             บ่อดิน

   • ขนาด  2  ไร่              จำนวน   24  บ่อ
   • ขนาด  1  ไร่              จำนวน   52  บ่อ
   • ขนาด  2  งาน            จำนวน  12  บ่อ
   • ขนาด  1  งาน            จำนวน  10  บ่อ

 

                            บ่อซีเมนต์

   • ขนาด  50 ตรม.           จำนวน  40  บ่อ
   • ขนาด  15 ตรม.           จำนวน  20  บ่อ
   • ขนาด   4  ตรม.           จำนวน    8  บ่อ