ประวัติความเป็นมา 

 ข้อมูลองค์กร  ประวัติความเป็นมา


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร

 

      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร เดิมใช้ชื่อว่า สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดยโสธร สืบเนื่องมาจาก รัฐบาลเนเธอแลนด์ ภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง ประสงค์ให้กรมประมงจัดหาที่ตั้งศูนย์ผลิตพันธุ์ปลา (สถานีประมง) เพื่อทำการผลิตพันธุ์ปลาให้เพียงพอต่อความต้องการของประชากร ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง และเพื่อการขยายพันธุ์ปลาชดเชยการสูญเสียพันธุ์ปลาจากธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการสร้างเขื่อนปิดกั้นทางเดินของพันธุ์ปลา กรมประมงร่วมกับสำนักงานพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงได้คัดเลือกพื้นที่บริเวณบ้านปอแดง ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เป็นเนื้อที่รวม 297 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการจัดตั้งสถานีประมง เนื่องจากมีลำห้วย ชื่อ "ห้วยเกลี้ยง" ซึ่งเป็นสาขาของลำน้ำชี และมีฝายกั้นลำน้ำทำให้มีน้ำใช้สำหรับเพาะพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำได้ตลอดปี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2531 กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติในหลักการให้กรมประมงใช้พื้นที่ในการจัดสร้างศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาได้ โดยกรมประมงได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างสถานี เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2531 แล้วเสร็จและตรวจรับงานเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2534 รวมระยะเวลาการก่อสร้างทั้งหมด 26 เดือน ภายใต้ความอุปถัมภ์ของสำนักงานพัฒนาลุ่มน้ำโขง เป็นเงินให้เปล่า 39 ล้านบาท และรัฐบาลไทยได้สมทบเงินงบประมาณจำนวน 15 ล้านบาท โดยทำสัญญาจ้าง บริษัท แอตแลนติสคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

         ปีงบประมาณ 2546 กรมประมงปรับโครงสร้าง และปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยโสธร ภายใต้ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

         ปีงบประมาณ 2559 ได้มีการปรับโครงสร้าง และเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร) ตามการปรับโครงสร้างภายในกรมประมง โดยปฏิบัติงานเป็นหน่วยงานเขต 5  รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร ศรีสะเกษ และสุรินทร์ (กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด) ภายใต้ศูนย์ฯ เขต 5 (ยโสธร)  มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

    ปัจจุบัน ปีงบประมาณ 2564 ได้มีการปรับโครงสร้าง และเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร ตามการปรับโครงสร้าง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร ภายใต้ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด