หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ข้อมูลองค์กร  อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

         ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร ภายใต้สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง ได้รับการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

         - ศีกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำสวยงาม และพันธุ์ไม้น้ำจืดเพื่อทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่เกษตรกรตามสภาพพื้นที่รับผิดชอบโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม

        - วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำสวยงาม และพันธุ์ไม้น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และพันธุ์สัตว์น้ำหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพื่อพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

        - ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำสวยงาม และพันธุ์ไม้น้ำจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุกรรม พันธุ์สัตว์น้ำจืดที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์

        - ผลิต และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดและพันธุ์ไม้น้ำจืดโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำปิดหรือแหล่งน้ำชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำ

        - ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำสวยงาม และพันธุ์ไม้น้ำจืด และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกำกับ ดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และพันธุ์ไม้น้ำจืด

        - ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ำสวยงาม ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

        - เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำสวยงาม ทั้งจากการเพาะเลี้ยงและจากธรรมชาติ

        - กำกับ ควบคุม ดูแล การดำเนินการของเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมให้ปฏิบัติได้ตามที่กฎหมายกำหนด

       - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

       - ดำเนินการเกี่ยวกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ

       - ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน น้ำ สัตว์น้ำ โรคสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต