บุคลากรศูนย์​วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร
นางทิพย์สุดา ต่างประโคน

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร
    


นายศุภรัตน์ ขันงาม

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวพรรณทิพา สามารถ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นางยุบล พวงพุ่ม

พนักงานธุรการ ส.4
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายอุทัย โสทะรักษ์

พนักงานประมงพื้นฐาน บ.2
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายบัญชา ชัยนิตย์

พนักงานขับรถยนต์ ส.2
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายบุญเย็น บุญรินทร์

พนักงานขับรถยนต์ ส.2
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายคำภู บุญคืน

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.2
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายวิวัฒน์ ไชยคำ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุริยันต์ จูทะรักษ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางดาริกา ศรีวิชัย

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายเทอดศักดิ์ สมสอางค์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางขวัญจิตร์มณีทร ไชยคำ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นายไพโรจน์ โสทะรักษ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสงกรานต์ แก้วบุญเรือง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายรุ่งเพชร สุตะคาน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวิรัตน์ จันทะคูณ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายเพลินชัย พิมพะธรรม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุรศักดิ์ สิงพิมพ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายทวีชัย พุทธิขันธ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายนคร กลางนา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายชุมพล ดลผาด

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายหนูกาล สมชื่อ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายบัญญัติ พิมพะธรรม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายพิเชษฐ์ สว่างวงศ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุเทพ กองคำ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมศักดิ์ ซ่อนบุญ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายณัฐวุฒิ วรรณะ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางน้ำหยก ทัศนศึกษา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางจงรักษ์ ทองอร่าม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายชายน้อย ชัยนิตย์

พนักงานเงินทุนหมุนเวียน
(ลูกจ้างชั่วคราว)
    
นายอนันต์ จันทะคูณ

พนักงานเงินทุนหมุนเวียน
(ลูกจ้างชั่วคราว)
    


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร 184 ม.2 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130