นางสาวชญาภา จันทร์ศรี

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร
    


นายศุภรัตน์ ขันงาม

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวพรรณทิพา สามารถ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นางยุบล พวงพุ่ม

พนักงานธุรการ ส.4
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายอุทัย โสทะรักษ์

พนักงานประมงพื้นฐาน บ.2
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายบัญชา ชัยนิตย์

พนักงานขับรถยนต์ ส.2
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายบุญเย็น บุญรินทร์

พนักงานขับรถยนต์ ส.2
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายคำภู บุญคืน

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.2
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายวิวัฒน์ ไชยคำ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุริยันต์ จูทะรักษ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวขวัญลดา อินทา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวศิริวรรณ ชัยดี

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางขวัญจิตร์มณีทร ไชยคำ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นายไพโรจน์ โสทะรักษ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสงกรานต์ แก้วบุญเรือง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายรุ่งเพชร สุตะคาน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวิรัตน์ จันทะคูณ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายเพลินชัย พิมพะธรรม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุรศักดิ์ สิงพิมพ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายทวีชัย พุทธิขันธ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายนคร กลางนา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายชุมพล ดลผาด

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายหนูกาล สมชื่อ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายบัญญัติ พิมพะธรรม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายพิเชษฐ์ สว่างวงศ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุเทพ กองคำ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายณัฐวุฒิ วรรณะ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางน้ำหยก ทัศนศึกษา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางจงรักษ์ ทองอร่าม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายชายน้อย ชัยนิตย์

คนงานประมง
(เงินทุนฯ)
    
นายอนันต์ จันทะคูณ

คนงานประมง
(เงินทุนฯ)
    


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร 184 ม.2 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130    yasofish@gmail.com   045-756608   045-756607   แฟนเพจ