ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย 18 - 20 พ.ค. 65 

 บริการประชาชน  แหล่งจำหน่ายลูกปลา พร้อมหน่วยงานที่ให้คำปรึกษา