แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 เผยเเพร่: 2020-06-19  |  อ่าน: 625 ครั้ง


              ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐที่กรมบัญชีกลางกำหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ฯ สถานที่ปิดประกาศหน่วยงานของรัฐ นั้น

 

               สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็๋นไปด้วยคงามโปร่งใส และตรวจสอบบได้ตจามรายละเอียดแนบท้ายนี้