[2022-03-21] แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง [2022-03-15] ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [2022-02-28] การยื่นแบบจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน [2022-02-10] ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 [2021-04-26] E-Service ห้องสมุดกรมประมง [2021-04-26] E-Service ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) [2021-04-26] E-Service ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ [2021-04-26] E-Service คู่มือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2021-04-26] คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [2021-04-26] การให้บริการ แบบฟอร์มต่างๆ อ่านทั้งหมด 

การให้บริการ แบบฟอร์มต่างๆ  


แบบ ทบ.1-1 ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

แบบ ทบ.1-2 แสดงข้อมูลที่ดินแบบ

แบบ ทบ.1-3 รับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน

แบบ ทบ.1-4 ยินยอมให้ใช้ที่ดิน

แบบ ทบ.1-5 ต่ออายุทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

แบบ ทบ.1-6 แจ้งข้อมูลการเลี้ยงสัตว์น้ำรายปี

แบบ ทบ1-7 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์น้ำ

แบบ ทบ.2-1 ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านประมง

แบบ ทบ.2-2 ต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านประมง

แบบคำขอเข้าใช้งานระบบออกหนังสือกำกับการรซื้อขายสัตว์น้ำ กสน.1

แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเข้าใช้งานระบบออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ กสน. 2 

แบบคำขอยกเลิกการเข้าใช้งานระบบออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ กสน. 3

แบบ ทบ. ขอยกเลิกการขึ้นทะเบียน