[2022-03-21] แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง [2022-03-15] ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [2022-02-28] การยื่นแบบจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน [2022-02-10] ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 [2021-04-26] E-Service ห้องสมุดกรมประมง [2021-04-26] E-Service ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) [2021-04-26] E-Service ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ [2021-04-26] E-Service คู่มือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2021-04-26] คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [2021-04-26] การให้บริการ แบบฟอร์มต่างๆ อ่านทั้งหมด 

คู่มือปฏิบัติงาน 


1. คู่มือการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 (ระยะที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. โครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร

4. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

5. คู่มือปฏิบัติงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง