คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงาน 

 เผยเเพร่: 2020-06-19 |  อ่าน: 300 ครั้ง


1. คู่มือการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 (ระยะที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. โครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร

4. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

5. คู่มือปฏิบัติงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง