คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด


[2021-03-04] คู่มือการเข้าใช้งานระบบ APD [2021-01-11] คำขอรับการรับรอง(การรับรองแบบเดี่ยว) ระบบการผลิต และผลิตสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP/CoC [2020-01-21] แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/ผู้ประกอบการด้านประมง [2018-09-20] แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง [2018-08-30] ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการกรมประมง [2018-08-30] ราคาสัตว์น้ำ [2018-08-30] สถิติประมง [2018-08-24] ขั้นตอนขอใบรับรองสุขอนามัยสินค้ากุ้งส่งออกออสเตรเลีย [2018-08-22]  คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด [2018-08-17] ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพกรมประมง อ่านทั้งหมด