แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/ผู้ประกอบการด้านประมง


แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/ผู้ประกอบการด้านประมง 


การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านประมง

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร มีความสำคัญเพื่อให้เกษตรกรมีสามารถเข้าถึงการสนับสนุนต่างๆ ของหน่วยภาครัฐฯ เกษตรกร/ผู้ประกอบการ ควรให้ความสำคัญต่อการขึ้นทะเบียน และต่ออายุทะเบียนอย่างต่อเนื่อง เกษตรกร และผู้ประกอบการ สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์ม และยื่นเอกสารได้ ณ หน่วยงานประมงในพื้นที่ หรือยื่นคำขอผ่านช่องทางออน์ไลน์ ได้

แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1-1

แบบแสดงข้อมูลที่ดิน ทบ.1-2

แบบรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทบ.1-3

แบบยินยอมให้ใช้ที่ดิน ทบ.1-4

แบบคำขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1-5

แบบแจ้งข้อมูลการเลี้ยงสัตว์น้ำรายปี ทบ.1-6

แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1-7

แบบคำขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง ทบ.1-8

แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ปประกอบการด้านประมง ทบ.2

แบบคำขอต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านประมง ทบ.2-2

แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ทบ.3