แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/ผู้ประกอบการด้านประมง


[2021-03-04] คู่มือการเข้าใช้งานระบบ APD [2021-01-11] คำขอรับการรับรอง(การรับรองแบบเดี่ยว) ระบบการผลิต และผลิตสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP/CoC [2020-01-21] แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/ผู้ประกอบการด้านประมง [2018-09-20] แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง [2018-08-30] ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการกรมประมง [2018-08-30] ราคาสัตว์น้ำ [2018-08-30] สถิติประมง [2018-08-24] ขั้นตอนขอใบรับรองสุขอนามัยสินค้ากุ้งส่งออกออสเตรเลีย [2018-08-22]  คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด [2018-08-17] ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพกรมประมง อ่านทั้งหมด 

แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/ผู้ประกอบการด้านประมง 


การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านประมง

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร มีความสำคัญเพื่อให้เกษตรกรมีสามารถเข้าถึงการสนับสนุนต่างๆ ของหน่วยภาครัฐฯ เกษตรกร/ผู้ประกอบการ ควรให้ความสำคัญต่อการขึ้นทะเบียน และต่ออายุทะเบียนอย่างต่อเนื่อง เกษตรกร และผู้ประกอบการ สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์ม และยื่นเอกสารได้ ณ หน่วยงานประมงในพื้นที่ หรือยื่นคำขอผ่านช่องทางออน์ไลน์ ได้

แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1-1

แบบแสดงข้อมูลที่ดิน ทบ.1-2

แบบรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทบ.1-3

แบบยินยอมให้ใช้ที่ดิน ทบ.1-4

แบบคำขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1-5

แบบแจ้งข้อมูลการเลี้ยงสัตว์น้ำรายปี ทบ.1-6

แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1-7

แบบคำขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง ทบ.1-8

แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ปประกอบการด้านประมง ทบ.2

แบบคำขอต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านประมง ทบ.2-2

แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ทบ.3