คู่มือการเข้าใช้งานระบบ APD 


https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210304134541_1_file.pdf