การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA 2565


การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


1.โครงสร้าง

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/personel/51

 

2.ข้อมูลผู้บริหาร

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210423151531_1_file.png

 

3.อำนาจหน้าที่

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200630160726_1_file.pdf

 

4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210324074142_1_file.pdf

 

5.ข้อมูลการติดต่อ

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fpo-sukhothai

 

6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

https://www4.fisheries.go.th/dof/service_item/23/8/0/0

 

7.ข่าวประชาสัมพันธ์

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fpo-sukhothai

 

8.Q&A

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/webboard/topic_page/fpo-sukhothai

 

9.Social Network

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005379615983

 

10.แผนดำเนินงานประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220422151705_1_file.pdf

 

11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220421152153_1_file.pdf

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220421152153_2_file.pdf

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220421152153_3_file.pdf

 

12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220421163811_1_file.pdf

 

13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

https://www4.fisheries.go.th/dof/list_main/4 (บริการประชาชน)

 

14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200428145416_1_file.pdf

 

15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

https://www4.fisheries.go.th/local/pic_activities/202204211500521_pic.pdf

 

16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220422115227_1_file.pdf

 

17.E–Service

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fpo-sukhothai

 

18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220421143837_1_file.pdf

 

19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220421143953_1_file.pdf

 

20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220421144114_1_file.pdf

 

21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220422113405_1_file.pdf

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220422113405_2_file.pdf

 

22.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220422111123_1_file.pdf

 

23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220211094906_1_file.pdf

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220422133443_1_file.pdf

 

24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220422140410_1_file.pdf

 

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220422110440_1_file.pdf

 

26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220422110440_1_file.pdf

 

27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/186/104966

 

28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

https://drive.google.com/file/d/1GP46M7RyjZJWZ81LZaxu8uo_-RbX_fzR/view

 

29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220422102235_1_file.pdf

 

30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_qr_group/51/9182

 

31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220422102756_1_file.pdf

 

32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_qr_group/51/9182

 

33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/51/133193

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/51/133192

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/51/129313

 

34.นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

https://www4.fisheries.go.th/activities_pic/20220411170230nogift-2.jpg

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/51/134508

 

35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

https://www4.fisheries.go.th/local/pic_activities/202204201525081_pic.pdf

 

36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220422105329_1_file.pdf

 

37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220422104502_1_file.pdf

 

38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/51/139322

 

39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220422132314_1_file.pdf

 

40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220422132219_1_file.pdf

 

41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220422132314_1_file.pdf

 

42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน