บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย
นายธามธนิน สอนสุภาพ

ประมงจังหวัดสุโขทัย
    


นายนรเศรษฐ์ หาดทวายกาญจน์

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    
นายวิศิษฏ์ ลีละวิวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    
นางสาวจิตรดา นาคมูล

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    


นายยงยศ ศรีม้า

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นายประสิทธิ์ ทองกรณ์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นางสาวชุติมา ทองมา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


-ว่าง-

ประมงอำเภอเมืองสุโขทัย
    
นายสัจพงศ์ นิธิวรรณกุล

ประมงอำเภอกงไกรลาศ
    
นายวรกิต ขั้วแก้ว

ประมงอำเภอคีรีมาศ
    
นายยศธร ชาลีวัลย์

ประมงอำเภอศรีสัชนาลัย
    
นายประสาน ศรีงาม

ประมงอำเภอสวรรคโลก
    
นายศุภมงคล สกุลราช

ประมงอำเภอศรีสำโรง
    
นายปรีดา แผงไธสง

ประมงอำเภอศรีนคร
    


นางรัตนารัศมิ์ พีรยาวิจิตร

พนักงานพิมพ์ ส.3
    
นายคลอง ภู่พัด

พนักงานขับรถยนต์ ส.2
    


นายบุญรัฐ อินทรทัศน์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายจักรพัฒน์ ทัดแพ

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวขวัญหทัย เกิดช้ำ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    


นายนนทพัฒน์ กระแบกหอม

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวอรัญญา สิงห์เกิด

พนักงานทำความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายพชรพล เทียนพันธุ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย
(จ้างเหมาบริการ)
    

Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย 181/2 หมู่ 12 (ในสวนหลวง ร.9) ถนนสิงหวัฒน์  ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  64220