บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย
นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์

ประมงจังหวัดสุโขทัย
    


นายบุญโฮม เอี่ยมสอาด

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    
นายวิศิษฏ์ ลีละวิวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    
นางสาวจิตรดา นาคมูล

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    


ว่าง
กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นายธชาทัช ธีรติเดชากุล

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ


กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นางสาวชุติมา ทองมา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นางพิมพ์วิมล อินทร์แก้ว

ประมงอำเภอเมืองสุโขทัย
    
นายสัจพงศ์ นิธิวรรณกุล

ประมงอำเภอกงไกรลาศ
    
นางพรทิพย์ บัวหลวง

ประมงอำเภอคีรีมาศ
    
นายยศธร ชาลีวัลย์

ประมงอำเภอศรีสัชนาลัย
    
นายกฤษณันท์ นงรัตน์

ประมงอำเภอสวรรคโลก
    
นายศุภโชค เกื้ออรุณ

ประมงอำเภอศรีสำโรง
    
นายปรีดา แผงไธสง

ประมงอำเภอศรีนคร
    
นายบุญรัฐ อินทรทัศน์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายจักรพัฒน์ ทัดแพ

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวขวัญหทัย เกิดช้ำ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวศศิวิมล ลีปา

เจ้าพนักงานธุรการ
(พนักงานราชการ)
    


นายพชรพล เทียนพันธุ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายนุกูล เนื้อไม้

พนักงานทำความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายนนทพัฒน์ กระแบกหอม

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย 181/2 หมู่ 12 (ในสวนหลวง ร.9) ถนนสิงหวัฒน์  ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  64220