ว่าง

ประมงจังหวัดสุโขทัย
    


นายวิศิษฏ์ ลีละวิวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นายโชคชัย เผ่าชู

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวจิตรดา นาคมูล

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส)
    


นายธชาทัช ธีรติเดชากุล

(นักวิชาการประมงชำนาญการ)


กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นางสาวเบญจมาภรณ์ ทองเลื่อม

(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)


กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นางสาวชุติมา ทองมา

(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)


กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นางพิมพ์วิมล อินทร์แก้ว

ประมงอำเภอเมืองสุโขทัย
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายสัจพงศ์ นิธิวรรณกุล

ประมงอำเภอกงไกรลาศ
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางพรทิพย์ บัวหลวง

ประมงอำเภอคีรีมาศ
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
ว่าง

ประมงอำเภอศรีสัชนาลัย
    
นายกฤษณันท์ นงรัตน์

ประมงอำเภอสวรรคโลก
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายศุภโชค เกื้ออรุณ

ประมงอำเภอศรีสำโรง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายปรีดา แผงไธสง

ประมงอำเภอศรีนคร
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายบุญรัฐ อินทรทัศน์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายจักรพัฒน์ ทัดแพ

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวขวัญหทัย เกิดช้ำ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวศศิวิมล ลีปา

เจ้าพนักงานธุรการ
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวสุรภา โฆษิตกุลพร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นางสาวณิชา ทองโตนด

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นางสาวปรางวลี เม้าทุ่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นางสาวเจษฎาภรณ์ สมนิยาม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นางจรินทร์ ทะสูงเนิน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    


นายพชรพล เทียนพันธุ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายนุกูล เนื้อไม้

พนักงานทำความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายนนทพัฒน์ กระแบกหอม

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

 181/2 หมู่ที่ 12 นน.สิงหวัฒน์ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64220    fpo-sukhothai@dof.in.th   0-5561-1220,0-5561-1556   0-5561-1220   แฟนเพจ