มาตราการ และการดำเนินการเพื่อป้องกันทุจริต


มาตราการ และการดำเนินการเพื่อป้องกันทุจริต 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

คู่มือ/เอกสาร 

      

 คู่มือ แนวทางการตรวจสอบภายใน ด้านการรับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

 คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic - Bidding : e - bidding) ของกรมประมง

 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2564 กรมประมง

 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   

แนวทาง มาตรการ วิธีการควบคุม เพื่อป้องกัน ควบคุมหรือลดความเสี่ยงต่อการทุจริต และประพฤติมิชอบของกรมประมง ดังนี้
           1. วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมประมง เมื่อพิจารณารูปแบบ พฤติกรรม และโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานตามกระบวนงาน ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจงานของบุคลากรกรมประมงแล้ว พบว่าสามารถจำแนกสาเหตุที่เกิดขั้นได้ดังนี้
                1.1  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เนื่องจากขาดทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
                1.2  การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจเปิดโอกาสให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ติดต่อราชการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการใช้อำนาจหน้าที่
                1.3  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่ตระหนักถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงบทลงโทษและผลเสียที่จะเกิดขึ้น อย่างเพียงพอ
                1.4  หน่วยงานขาดการนำคู่มือการปฏิบัติงานไปปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน ผังทางเดินของระบบ/กระบวนงานของกรมฯ ยังไม่ครอบคลุมทุกกระบวนงาน เปิดช่อง ให้หน่วยงานใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานในบางกระบวนงาน ทำให้การปฏิบัติงานยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
                1.5  หน่วยงานยังไม่นำระบบการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มาบังคับใช้อย่างจริงจัง
                1.6  หน่วยงานยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจน และเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละกระบวนงาน ที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานยังไม่มีการบังคับใช้มาตรการที่มีอย่างจริงจัง
                1.7  นายจ้าง ลูกจ้าง สถานประกอบกิจการ และผู้มีส่วนได้เสียขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้
                1.8  ผู้ติดต่อราชการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลบเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายเพราะไม่ต้องการ เพิ่มต้นทุนการผลิตจึงเกิดการติดสินบนเจ้าหน้าที่
           2. มาตรการ แนวทางในการป้องกัน ควบคุมหรือลดความเสี่ยงต่อทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมประมง กรมฯ จึงได้กำหนดมาตรการ แนวทางในการป้องกัน ควบคุมหรือลดความเสี่ยงต่อทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันพฤติกรรม และลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงการทุจริตจากสาเหตุดังกล่าว และพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตของกรมให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานยิ่งขึ้น โดยได้กำหนด แนวทางดำเนินงานเป็น ๓ ด้าน ดังนี้
                2.1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
                       2.1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงาน ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างครอบคลุม ครบถ้วนทุกกระบวนงาน รวมถึงส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะ ความชำนาญ และเพิ่มพูนประสบการณ์การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ด้วยการพัฒนาบุคลากรทั้งผ่านการอบรม การประชุม การสัมมนา การหมุนเวียนงาน การสอนแนะนำงาน การถ่ายทอดประสบการณ์ การให้คำปรึกษา การติดตามสังเกต การเรียนรู้ด้วยตนเอง การประชุมแก้ไขปัญหา การสร้างทีมงานในหน่วยงาน หรือการศึกษาจากสถานการณ์จริง เป็นต้น
                       2.1.2 ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยกำชับให้บุคลากรในสังกัดทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกระบวนงาน ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด ควบคู่กับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมฯ
                       2.1.3 สร้างจิตสำนึก/มีมาตรการส่งเสริมและกำชับเรื่องนโยบายการรับสินบนและผลประโยชน์ภายในหน่วยงาน โดยประกาศเจตจำนงห้ามเจ้าหน้าที่รับของขวัยในโอกาสต่าง ๆ และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี
                2.2 ด้านระบบการปฏิบัติงาน
                       2.2.1 ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมีการกำหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติ วิธีการ ดำเนินงาน และมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามคู่มือฯ มีมาตรการบังคับที่มีผลบังคับใช้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานมีมาตรฐานเดียวกัน
                       2.2.2 ผู้บังคับบัญชามีการติดตาม สอบทาน ควบคุม และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และมีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการสับเปลี่ยนหน้าที่บุคลากร เพื่อให้มีการถ่วงดุลการใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม และไม่เปิดโอกาสให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานได้
                       2.2.3 มีการกำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไข ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน เผยแพร่ให้บุคลากรทราบ ถือปฏิบัติและนำไปบังคับใช้อย่างจริงจัง
                2.3 ด้านการเปิดเผยข้อมูล
                       2.3.1 เผยแพร่ช่องทาง ขั้นตอน การจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน
                       2.3.2 เผยแพร่ข้อควรรู้สำหรับประชาชน และคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้
           ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายของกรมฯ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมุ่งเน้นการบริหารงานและการปฏิบัติงานโดยยึดหลักนิติธรรม คุณธรรม ศีลธรรม จรรยา ควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้ ลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน ไม่เรียกไม่รับทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น มุ่งเน้นการให้บริการประชาชน

ไอคอนปลาทะเล | ภาพประกอบ, แฟชั่นวัยรุ่น การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

                มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
                       *  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (กรมประมง)
                       *  แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของกรมประมง
                       *  แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของกรมประมง
                       *  กระบวนการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุจริต และประพฤติมิชอบของกรมประมง
                       *  HOPE for the best MOAC วัฒนธรรมองค์กร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
                       *  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563
                       *  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการบริหารพัสดุ
                 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำจังหวัดสระบุรี

 

ไอคอนปลาทะเล | ภาพประกอบ, แฟชั่นวัยรุ่น การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร(ด้านประมง) ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยมีบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามหลักเกณฑ์วิธีปฎิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการใช้จ้ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 (การช่วยเหลือ เมื่อประสบภัยพิบัติ)

    
                    ประมงอำเภอ ลงพื้นที่สำรวจ                                    ประมงอำเภอ ลงพื้นที่ชี้แจ้งหลักเกณฑ์                 ประมงจังหวัด ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ                   

             

ไอคอนปลาทะเล | ภาพประกอบ, แฟชั่นวัยรุ่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

                แผนบริหารความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

               

ไอคอนปลาทะเล | ภาพประกอบ, แฟชั่นวัยรุ่น รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
            ประจำปี รอบ 6 เดือน

                     รอบที่ 1  :  1 ตุลาคม  2565  -  31 มีนาคม 2566
                     รอบที่ 2  :  1 เมษายน 2566 -  30 กันยายน 2566

 

ไอคอนปลาทะเล | ภาพประกอบ, แฟชั่นวัยรุ่น รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

                รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการในการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในกรมประมง