นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง [2020-06-23 ] โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน [2020-06-22 ] โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ [2020-06-22 ] โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ [2020-06-22 ] โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ [2020-06-22 ] โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน [2020-06-22 ] โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ [2020-06-22 ] โครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านประมง [2020-06-22 ] โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน [2020-06-22 ] ประชุมและรับฟังความคิดเห็นผู้ทำการประมงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ [2020-06-22 ] มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [2020-06-19 ] กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง ในจังหวัดสระแก้ว [2020-06-04 ] รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [2020-06-04 ] งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [2020-06-04 ] ซักซ้อมแนวทางจัดทำหน้งสือราชการ [2020-05-29 ] ประชุมชี้แจงแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร [2020-05-29 ] ประชุมติดตามและขับเคลื่อนงานโครงการต่างๆ  [2020-05-29 ] มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษรกรเชิงรุกด้านประมง [2020-05-29 ] MOAC SOCIAL MEDIA ช่องทางการติดตามข่าวสาร กิจกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [2020-05-27 ] ขอร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการที่ได้รับผลกระทบในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [2020-05-16 ] การดำเนินโครางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมประมง [2020-05-12 ] การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. .... และ ร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... [2020-05-10 ] การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [2020-05-08 ] รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน2563 [2020-05-07 ] งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 [2020-05-07 ] การทำความเข้าใจกับผู้ที่ประสงค์จะบริจาคให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [2020-04-24 ] ขยายเวลาการส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563 [2020-04-23 ] การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 [2020-04-22 ] ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563 [2020-04-22 ] การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความใน มาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) [2020-04-17 ]

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 เผยเเพร่: 2020-04-17  |  อ่าน: 93 ครั้ง

 

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200206163010_1_file.pdf?fbclid=IwAR2bJCnmDyTHcdT1hDUY-_NG_UWxMoSLpEhn-gMy72j9kOFGqSAdy_WdH8s