นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กรมประมงขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อโปรดทราบ จำนวน 5 เรื่อง [2020-04-03 ] การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 [2020-03-31 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฏหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ส. 2563 [2020-03-31 ] แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรณีสถานณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [2020-03-25 ] สรุปประเด็นการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกชภ.ช) ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง [2020-03-25 ] หลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี [2020-03-25 ] หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคดควิค 19 [2020-03-24 ] งดจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ประจำเดือนมีนาคม 2563 [2020-03-24 ] ขอแจ้งแก้ไขใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมงประจำปี 2563 แบบคำรับรองของผู้บังคับบัญชาและแบบคำรับรองของสถาศึกษา [2020-03-24 ] มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [2020-03-20 ]

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 เผยเเพร่: 2020-03-20  |  อ่าน: 46 ครั้ง

 

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200206163010_1_file.pdf?fbclid=IwAR2bJCnmDyTHcdT1hDUY-_NG_UWxMoSLpEhn-gMy72j9kOFGqSAdy_WdH8s