2.ข้อมูลทะเบียน ทบ.1 / ทบ.2 / ทบ.3 

 คลังความรู้  ข้อมูลสถิติ


ข้อมูลประจำปี พ.ศ.2564

จังหวัดนครนายก มีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1 รวมพื้นที่ทั้งหมด 4 อำเภอ จำนวน 3,456 ราย เนื้อที่เลี้ยงรวม 3,475 ไร่ ดังนี้

- อำเภอเมืองนครนายก จำนวน 1,379 ราย เนื้อที่เลี้ยงรวม 1,424 ไร่

- อำเภอบ้านนา จำนวน 305 ราย เนื้อที่เลี้ยงรวม 295 ไร่

- อำเภอปากพลี จำนวน 420 ราย เนื้อที่เลี้ยงรวม 427 ไร่

- อำเภอองครักษ์ จำนวน 1,352 ราย เนื้อที่เลี้ยงรวม 1,329 ไร่

เกษตรกรด้านการเพาะฟักและอนุบาลของจังหวัดนครนายก รวมทั้งหมด 4 อำเภอ จำนวน 382 ราย เนื้อที่เลี้ยงรวม 3,355 ไร่ ดังนี้

- อำเภอเมืองนครนายก จำนวน 304 ราย เนื้อที่เลี้ยงรวม 2,593 ไร่

- อำเภอปากพลี จำนวน 72 ราย เนื้อที่เลี้ยงรวม 746 ไร่

- อำเภอองครักษ์ จำนวน 6 ราย เนื้อที่เลี้ยงรวม 16 ไร่

 • (ทบ.1) อ่านข้อมูลทั้งหมดโดยละเอียด กดตรงนี้

 • จังหวัดนครนายก มีผู้ประกอบการด้านการประมง ทบ.2 จำนวน 26 ราย ดังนี้

  1.เคลิ้ม-ตุ่มพันธุ์ปลา
  2.นางธัญลักษณ์ รักษาชาติ
  3.ทับทิมทองฟาร์ม
  4.นางสาวน้ำค้าง จันทร์สุข
  5.นายสุริยนต์ ใหมโสภา
  6.นางบุญมา เพิ่มเพียร
  7.นายกฤษฎา สว่างเวียง
  8.นางสาวน้ำค้าง  จันทร์สุข
  9.นางบุญมา  เพิ่มเพียร
  10.นายพิเชฐ  เดชอนันต์
  11.นางธัญลักษณ์  รักษาชาติ
  12.นายกฤษฎา  สว่างเวียง
  13.นายเกียรติศักดิ์  สวยสด
  14.ปลาดูแม่สั้น ตลาดท่าแดง
  15.กลุ่มแม่บ้านเกษรกรจิกสูง
  16.นายวีระพงษ์ ประทุมมาลย์
  17.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะหวาย
  18.นางอำนวย  พรมมาก
  19.นายบุญเลิศ นกดี
  20.นางสาวสุพัดชา รักทรัพย์
  21.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลอง 31 พัฒนา
  22.กลุ่มเกษตรกรแม่บ้านบึงหลุมบัว
  23.(วิสาหกิจชุมชน)กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลำบัวลอย
  24.โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกาะกา
  25.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองยางสามัคคี
  26.The Betta Garden

 • (ทบ.2) อ่านข้อมูลทั้งหมดโดยละเอียด กดตรงนี้

 • จังหวัดนครนายก มีผู้ทำการประมง ทบ.3 ที่ได้อนุมัติเสร็จสิ้นแล้ว ในพื้นที่ 4 อำเภอ รวมจำนวน 415 ราย ดังนี้

  1.พื้นที่อำเภอเมืองนครนายก จำนวน 100 ราย 

  2.พื้นที่อำเภอบ้านนา จำนวน 17 ราย 

  3.พื้นที่อำเภอปากพลี จำนวน 229 ราย

  4.พื้นที่อำเภอองครักษ์ จำนวน 69 ราย

 • (ทบ.3) อ่านข้อมูลทั้งหมดโดยละเอียด กดตรงนี้