3.สัตว์น้ำควบคุม 

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง


ข้อมูลประจำปี พ.ศ.2564

1.กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้

จังหวัดนครนายกมีผู้ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และได้รับหนังสือรับรองการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้

  • ได้หนังสือรับรองการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ จำนวน 6 ราย

รวมจำนวนจระเข้น้ำจืด ทั้งหมด 2,469 ตัว                            
รวมจำนวนจระเข้น้ำเค็ม ทั้งหมด 690 ตัว                            
รวมจำนวนจระเข้น้ำจืดและน้ำเค็ม ทั้งหมด 3,159 ตัว                            


2.กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พื้นที่ 3 อำเภอ มีเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งทะเล จำนวนทั้งหมด 760 ฟาร์ม พื้นที่สถานประกอบกิจการรวมทั้งหมด 14,999.05 ไร่ แบ่งเป็น

  • อำเภอเมืองนครนายก มีเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งทะเล จำนวนทั้งหมด 249 ฟาร์ม พื้นที่สถานประกอบกิจการรวม 4,104.65 ไร่
  • อำเภอองครักษ์ มีเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งทะเล จำนวนทั้งหมด 475 ฟาร์ม พื้นที่สถานประกอบกิจการรวม 10,391.90 ไร่
  • อำเภอปากพลี มีเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งทะเล จำนวนทั้งหมด 36 ฟาร์ม พื้นที่สถานประกอบกิจการรวม 502.50 ไร่

3.กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง

จังหวัดนครนายก ออกใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

  • ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง มีเกษตรกรทั้งหมด 63 ราย

4.กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิชอเมริกัน (Procambarus clarkii) หรือ กุ้งเครย์ฟิชทุกชนิดในสกุล Cherax (Cherax spp.)

  • ปัจจุบันไม่มีเกษตรกรที่แจ้งเลี้ยงกุ้งก้ามแดงแล้ว

อ่านขั้นตอนการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการและแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช

 

กฏหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 กฎกระทรวง

ประกาศกรมประมง

ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดนครนายก