6.สัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัดนครนายก 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


1.สัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดนครนายก ได้แก่

1.1 กุ้งขาว

1.2 ปลานิล

1.3 อนุบาลลูกปลาดุก


2.สัตว์น้ำอนุรักษ์ของจังหวัดนครนายก ได้แก่

2.1 ปลาตะเพียนทอง (ปลาประจำจังหวัดนครนายก)

อ่านข้อปฏิบัติเบื้องต้น ของการปล่อยสัตว์น้ำ กดตรงนี้


กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 กดตรงนี้


ข้อมูลสถิติผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครนายก

ปี 2562 ดูข้อมูลผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างละเอียด กดตรงนี้

ปี 2561 ดูข้อมูลผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างละเอียด กดตรงนี้

ปี 2560 ดูข้อมูลผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างละเอียด กดตรงนี้

ปี 2559 ดูข้อมูลผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างละเอียด กดตรงนี้

ปี 2558 ดูข้อมูลผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างละเอียด กดตรงนี้


ข้อมูลสถิติผลผลิตจากการจับสัตว์น้ำในธรรมชาติของจังหวัดนครนายก

ปี 2563 ดูข้อมูลการจับสัตว์น้ำจืดในธรรมชาติอย่างละเอียด กดตรงนี้

ปี 2562 ดูข้อมูลการจับสัตว์น้ำจืดในธรรมชาติอย่างละเอียด กดตรงนี้

ปี 2561 ดูข้อมูลการจับสัตว์น้ำจืดในธรรมชาติอย่างละเอียด กดตรงนี้