7.ปริมาณผลผลิตจากการประมง

7.ปริมาณผลผลิตจากการประมง 

 เผยเเพร่: 2020-02-28  |  อ่าน: 78 ครั้ง

 

จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จังหวัดนครนายก

- ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ของจังหวัดนครนายก ประจำปี พ.ศ.2562 พื้นที่ทั้งหมด 4 อำเภอ ดังนี้

 • อำเภอเมืองนครนายก  ผลผลิตสัตว์น้ำ  3,885.9998     ตัน    คิดเป็นมูลค่า    77,719,995.8   ล้านบาท 
 • อำเภอบ้านนา               ผลผลิตสัตว์น้ำ  1,410.1435     ตัน    คิดเป็นมูลค่า    28,202,870      ล้านบาท 
 • อำเภอองครักษ์            ผลผลิตสัตว์น้ำ  5,749.2350     ตัน    คิดเป็นมูลค่า   114,984,700      ล้านบาท 
 • อำเภอปากพลี              ผลผลิตสัตว์น้ำ  1,601.9463     ตัน    คิดเป็นมูลค่า    32,038,925       ล้านบาท 
 • รวมผลผลิตทั้งหมด      ผลผลิตสัตว์น้ำทั้งหมด  12,647.3245  ตัน คิดเป็นมูลค่าทั้งหมด  252,946,490.8  ล้านบาท

- ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ของจังหวัดนครนายก ประจำปี พ.ศ.2561 พื้นที่ทั้งหมด 4 อำเภอ ดังนี้

 • อำเภอเมืองนครนายก  ผลผลิตสัตว์น้ำ  10,575.6792    ตัน    คิดเป็นมูลค่า     211,513,583.58  ล้านบาท 
 • อำเภอบ้านนา               ผลผลิตสัตว์น้ำ    3,873.7341    ตัน    คิดเป็นมูลค่า      77,474,681       ล้านบาท 
 • อำเภอองครักษ์            ผลผลิตสัตว์น้ำ  14,736.1721    ตัน    คิดเป็นมูลค่า     294,723,442       ล้านบาท 
 • อำเภอปากพลี              ผลผลิตสัตว์น้ำ    3,491.3338    ตัน    คิดเป็นมูลค่า      69,826,676        ล้านบาท 
 • รวมผลผลิตทั้งหมด      ผลผลิตสัตว์น้ำทั้งหมด  32,676.9191  ตัน คิดเป็นมูลค่าทั้งหมด  653,538,382.58  ล้านบาท

- ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ของจังหวัดนครนายก ประจำปี พ.ศ.2560 พื้นที่ทั้งหมด 4 อำเภอ ดังนี้

 • อำเภอเมืองนครนายก  ผลผลิตสัตว์น้ำ  12,091.278     ตัน     คิดเป็นมูลค่า     120,912,779.6    ล้านบาท 
 • อำเภอบ้านนา               ผลผลิตสัตว์น้ำ    4,685.5495   ตัน     คิดเป็นมูลค่า       46,855,494.8    ล้านบาท 
 • อำเภอองครักษ์            ผลผลิตสัตว์น้ำ  15,897.548      ตัน     คิดเป็นมูลค่า     158,975,480       ล้านบาท 
 • อำเภอปากพลี              ผลผลิตสัตว์น้ำ    3,734.192      ตัน     คิดเป็นมูลค่า       37,341,920       ล้านบาท 
 • รวมผลผลิตทั้งหมด      ผลผลิตสัตว์น้ำทั้งหมด  36,408.5674  ตัน คิดเป็นมูลค่าทั้งหมด  364,085,674.4  ล้านบาท

- ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ของจังหวัดนครนายก ประจำปี พ.ศ.2559 พื้นที่ทั้งหมด 4 อำเภอ ดังนี้

 • อำเภอเมืองนครนายก  ผลผลิตสัตว์น้ำ   7,973.859      ตัน     คิดเป็นมูลค่า    79,738,590     ล้านบาท 
 • อำเภอบ้านนา               ผลผลิตสัตว์น้ำ   2,868.8673    ตัน     คิดเป็นมูลค่า    28,688,673     ล้านบาท 
 • อำเภอองครักษ์            ผลผลิตสัตว์น้ำ   9,696.4025    ตัน     คิดเป็นมูลค่า     96,964,025     ล้านบาท 
 • อำเภอปากพลี              ผลผลิตสัตว์น้ำ   2,648.7638    ตัน     คิดเป็นมูลค่า     26,487,638     ล้านบาท 
 • รวมผลผลิตทั้งหมด      ผลผลิตสัตว์น้ำทั้งหมด  23,187.8926  ตัน คิดเป็นมูลค่าทั้งหมด  231,878,926  ล้านบาท

- ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ของจังหวัดนครนายก ประจำปี พ.ศ.2558 พื้นที่ทั้งหมด 4 อำเภอ ดังนี้

 • อำเภอเมืองนครนายก  ผลผลิตสัตว์น้ำ    8,173.76       ตัน     คิดเป็นมูลค่า     81,737,600     ล้านบาท 
 • อำเภอบ้านนา               ผลผลิตสัตว์น้ำ    2,888.7573   ตัน     คิดเป็นมูลค่า     28,887,573     ล้านบาท 
 • อำเภอองครักษ์            ผลผลิตสัตว์น้ำ  10,200.4025    ตัน     คิดเป็นมูลค่า   102,004,025     ล้านบาท 
 • อำเภอปากพลี              ผลผลิตสัตว์น้ำ    2,678.38        ตัน     คิดเป็นมูลค่า    26,783,800      ล้านบาท 
 • รวมผลผลิตทั้งหมด      ผลผลิตสัตว์น้ำทั้งหมด  23,941.2998  ตัน คิดเป็นมูลค่าทั้งหมด  239,412,998  ล้านบาท

ปี 2562 ดูข้อมูลผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างละเอียด กดตรงนี้

ปี 2561 ดูข้อมูลผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างละเอียด กดตรงนี้

ปี 2560 ดูข้อมูลผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างละเอียด กดตรงนี้

ปี 2559 ดูข้อมูลผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างละเอียด กดตรงนี้

ปี 2558 ดูข้อมูลผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างละเอียด กดตรงนี้


จากสัตว์น้ำจืดที่จับได้จากธรรมชาติ จังหวัดนครนายก

- ผลผลิตจากการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ ของจังหวัดนครนายก ประจำปี พ.ศ.2561 พื้นที่รวม 4 อำเภอ

 • รวมปริมาณทั้งหมด 625.64 ตัน มูลค่ารวม 23,371,530 บาท

ปี 2562 ข้อมูลอยู่ระหว่างการสำรวจสถิติ

ปี 2561 ดูข้อมูลการจับสัตว์น้ำจืดในธรรมชาติอย่างละเอียด กดตรงนี้