11.หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับประมงในพื้นที่


11.หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับประมงในพื้นที่ 

 บริการประชาชน  ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ประชาชน

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านฯ

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ SWOC

ศูนย์บริการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก ดินถล่ม

กองพันทหารราบ รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

รายงานสถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล

มูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกาะกา

ติดตามสถานการณ์ลุ่มน้ำ นครนายก ปราจีนบุรี บางปะกง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

ตรวจสอบที่ดิน ส.ป.ก.

สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ

ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ นครนายก

รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

รร.ทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก